REKLAMA

Lasy rzuacją kłody pod nogi operatorom

Operatorzy chcąc budować sieci, które przebiegają przez tereny należące do Lasów Państwowych bardzo często muszą wybierać rozwiązana alternatywne, bo pomimo regulacji prawnych zawartych w megaustawie uzyskanie pozwoleń na ulokowanie na tych obszarach infrastruktury telekomunikacyjnej jest bardzo trudne i skomplikowane – wynika z raportu przygotowanego przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej i itB Legal.

– Z jednej strony opłaty za uzyskanie dostępu od takich nieruchomości są bardzo zróżnicowane i nieprzewidywalne, bo jak wynika z raportu stawki wahają się od 35 groszy do ponad 400 zł za udostępnienie metra bieżącego gruntu, to aby uzyskać taką zgodę trzeba być cierpliwym. Megaustawa przewiduje okres 30 dni na zawarcie przez Lasy Państwowe umowy w tej sprawie z operatorem. Tymczasem, jak wynika z naszej ankiety termin ten w większości przypadków jest znacznie przekraczany – zwraca uwagę Ewelina Grabiec z itB Legal, jedna ze współautorek opracowania.

Raport zwraca uwagę, że negocjacje pomiędzy operatorami a nadleśnictwami utrudnia brak publikacji przez te drugie stosownego prawa wewnętrznego, dotyczącego udostępniania gruntów znajdujących się w ich zarządzie. Z tego powodu, wszystkie Nadleśnictwa powinny publikować na swoich stronach internetowych wszelkie zarządzenia czy decyzje z tym związane, najlepiej w przeznaczonym do tego miejscu. Innymi słowy, w miejscu, w którym publikowane są decyzje i zarządzenia nadleśniczego, należałoby stworzyć zakładkę czy też podpunkt: „dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych”, „warunki dostępu do nieruchomości na podstawie art. 33 megaustawy”, „stawki opłat za udostępnienie nieruchomości”

Zdaniem autorów raportu Prezes UKE, w celu poprawy istniejącego stanu faktycznego w zakresie dostępu do nieruchomości Lasów Państwowych, powinien niezwłocznie wystąpić z wnioskami do nadleśniczych z różnych nadleśnictw w celu samodzielnego zbadania i oceny bieżącej sytuacji oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, wydać decyzje regulacyjne w celu ujednolicenia warunków, na jakich udostępniane są nieruchomości w skali kraju.

Autorzy raportu rekomendują też wprowadzenie regulacji dotyczących wysokości opłat za uzyskanie dostępu do nieruchomości Lasów Państwowych na podstawie art. 33 megaustawy. Według nich, możliwość ustalenia opłat w trybie indywidualnych negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, nie pozwala na porównanie obowiązujących stawek oraz zapoznania się z kryteriami, według których stawki te są kształtowane.

Ministerstwa Cyfryzacji w tym zakresie wystąpiło z pomysłem uzależnienia wysokości opłaty za udostępnienie nieruchomości w danym nadleśnictwie od wysokości odpowiadającej wartości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części nieruchomości, na której następuje umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Zdaniem autorów raportu nie jest to zły pomysł.