Lokalni ISP mogą kupować akcje MiŚOT SA

Stowarzyszenie e-Południe ogłosiło publiczną ofertę na akcje MiŚOT SA. Jest ona skierowana do małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, którzy przez lata współpracowali z podmiotami tworzącymi dziś Grupę MiŚOT. Od 5 września do 20 listopada do takich firm powinny trafić oferty nabycia akcji. 

Przygotowania do tej oferty w środowisku MiŚOT trwały kilka lat. Dyskutowano m.in. jak będą rozdzielane akcje.

Ostatecznie w ramach oferty Stowarzyszenie e-Południe sprzedaje do 2 220 000 akcji w cenie 1 zł za każdą. Propozycja nabycia walorów trafi do zamkniętego katalogu osób fizycznych, w szczególności będących udziałowcami (wspólnikami, akcjonariuszami) lub właścicielami małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, bądź też współpracujących na rzecz rozwoju MiŚOT-ów. Oferta skierowana zostanie za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które współpracują z podmiotami Grupy MiŚOT. Podział akcji będzie następował w ramach danej firmy na podstawie obowiązujących aktów, regulacji oraz jej decyzji wewnętrznych.

W procesie przydziału akcji, które zostaną rozdzielone w każdym podmiocie, brano pod uwagę następujące kryteria: długość współpracy ze Stowarzyszeniem e-Południe (w szczególności przez pierwsze lata rozwoju projektu EPIX), obrót z tytułu zamawianych usług EPIX (w szczególności najwyżej premiowane usługi własne), stabilny poziom utrzymywania usług EPIX (ciągłość współpracy) - mając również na uwadze realizację idei przyświecających Stowarzyszeniu e-Południe.

Oferty trafią na maile podmiotów gospodarczych za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego do procesu zbycia akcji. Następnie inwestorzy powinni złożyć wolę nabycia akcji wraz ze wskazaniem ich liczby. Informacja o wykazie potencjalnych akcjonariuszy z każdej spółki wróci do sprzedającego za pośrednictwem systemu informatycznego w postaci wygenerowanego dokumentu - deklaracji podpisanej zgodnie z reprezentacją.

Dokument Informacyjny, opisujący szczegóły oferty, znalazł się 4 września na stronach www.misot.pl : (https://misot.pl/home/o-nas/akcje/) oraz e-poludnie.pl. Od 5 września do 20 listopada do firm współpracujących przez lata z podmiotami Grupy MiŚOT trafią oferty nabycia akcji. W okresie 6 września - 21 listopada będzie czas na złożenie deklaracji, w których wskazani zostaną potencjalni akcjonariusze i liczba akcji. Między 15 września a 22 listopada zaplanowano podpisywanie umów sprzedaży przez inwestorów. Treść umowy nie podlega negocjacjom. Dokument powinien być podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (ePUAP).

Umowa musi zostać dostarczona oferującemu w sposób zgodny z instrukcją zawartą w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi procesu zbycia akcji. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się zawarcie umowy w formie pisemnej.

Zarząd Stowarzyszenia e-Południe, które sprzedaje akcje, złoży podpisy na umowach między 15 i 24 listopada. Po otrzymaniu podpisanego dokumentu każdy inwestor będzie miał trzy dni na zapłatę za akcje. Rozliczenie oferty, czyli wpis w rejestrze akcjonariuszy, zaplanowane jest do 15 grudnia tego roku.

Akcje mogą pierwszy raz uczestniczyć w dywidendzie przy podziale zysku za rok obrotowy 2023 r. Decyzja o jej wypłacie zostanie podjęta w 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Liderzy grupy MIŚOT przypominają, że głównym celem powstania Grupy, na czele której stoi MiŚOT SA, była budowa i rozwój stabilnej i wiarygodnej struktury kapitałowej, czerpiącej z dorobku i doświadczenia działającego od kilkunastu lat Stowarzyszenia e-Południe. Jednym z priorytetów struktury holdingowej była i jest integracja środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych i uczynienie ich współwłaścicielami projektów biznesowych, które od lat współtworzyli i są ich beneficjentami.