AKCJA SPOŁECZNA

Max. 227 zł za łącze dla OSE – NASK ogłosiła przetarg

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa opublikowała dzisiaj ogłoszenia o zamówieniu na dostawę łączy transmisji danych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W pierwszej turze NASK zamawia prawie 4,7 tys. łączy.

Zamówienie podzielone zostało na dwa postępowanie – jedno obejmuje łącza dla szkół na obszarach realizacji projektów dotowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, drugie – szkoły poza obszarami POPC. Pierwsze obejmuje ponad 2,4 tys. lokalizacji, drugie – niecałe 2,3 tys. lokalizacji. W obu postępowaniach zamówienia zostały podzielone na części grupujące po kilkadziesiąt szkół. Oferta musi dotyczyć całej grupy, których w pierwszym przetargu jest 39, a w drugim 66.

NASK zamawia dla każdej szkoły symetryczne łącza o minimalnej przepływności 100/100 Mb/s realizowane jako VLAN. Preferowane jest medium optyczne, ale dopuszczone również połączenia radiowe punkt-punkt.

O wyborze oferty decydować będzie cena. 50 proc. wyboru oferty przypadnie na wysokość miesięcznego abonamentu, 20 proc. na wysokość opłaty instalacyjnej, 20 proc. na cenę za zwiększenie przepływności łącza ponad minimalne 100 Mb/s, a po 5 proc. na koszt uruchomienia portu 1GE i 10GE. Przy czym NASK zakłada, że oferowane ceny nie mogą przekroczyć pułapu:

  • 227 zł netto miesięcznie uśrednionej w jednej ofercie wartości miesięcznego abonamentu za łącze,
  • 406,50/1 300,81 zł netto opłaty instalacyjnej,
  • 6 344,89 zł netto za port 1GE,
  • 22 779,38 zł netto za port 10GE.

Łącza na obszarach POPC wymagają instalacji urządzeń abonenckich oraz WiFi. Dla pozostałych szkół nie jest to wymagane i dlatego maksymalna opłata instalacyjna jest niższa. Wzór umowy przewiduje również dodatkowe (nie podlegające negocjacjom) opłaty za jednorazowe czynności na rzecz OSE.

Dostawca transmisji danych musi wziąć również pod uwagę wymagania związane z terminacją łącza w punkcie wymiany ruchu OSE, który to punkt w niektórych przypadkach będzie musiał zapewnić (do dyspozycji jest także 16 węzłów regionalnych NASK).

Oferty w postępowaniu otwarte będą 6 kwietnia, czyli dokładnie za 3 tygodnie. Kontrakty zawierane będą na 5 lat, a łącza zestawiane od 1 maja br. do 30 kwietnia 2019 r. Wykonawca będzie miał 70 dni na uruchomienie na podstawie zamówienia konkretnej lokalizacji dla operatora OSE.

5-letni budżet na obie części tego zamówienia wynosi 60 mln zł. Nie wiadomo, jakie ceny skłonni będą zaoferować w przetargu operatorzy.

W tej turze zamówione zostaną łącza dla 24 proc. szkół, jakie są objęte projektem OSE.