Mazowiecki Urząd Marszałkowski zamawia usługi VoIP

Województwo Mazowieckie ogłosiło rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie telekomunikacyjnych usług głosowych w technologii VoIP, sieci transmisji danych oraz dostępu do internetu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.

Cena będzie jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. wynagrodzenia umownego brutto.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę VPN o topologii Full Mesh, zbudowaną na bazie wydzielonej operatorskiej sieci MPLS wykonawcy, odseparowanej od sieci internet i opartej o łącza kablowe (preferowane światłowodowe). Dostarczona przez wykonawcę sieć rozległa WAN ma zapewnić chroniony, nadzorowany dostęp do zasobów internetowych dla 18 placówek zamawiającego oraz zapewnić chroniony, nadzorowany dostęp dla użytkowników internetu do publikowanych przez zamawiającego zasobów.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski nie dopuszcza stosowania radiowych łączy dostępowych. Wymóg świadczenia usług przez łącza kablowe uzasadnia potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanych zadań, w tym statusu informacji przetwarzanych w systemach informatycznych zamawiającego.

Termin składania ofert wyznaczono na 26 września 2023 r.