MFiPR zamawia usługi telefonii internetowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło rozpoczęcie postępowania przetargowego na świadczenie usług utrzymania systemu telefonii IP przez okres 3 lat wraz z dostawą niezbędnych licencji. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia (bez VAT) wynosi 2,435 mln zł.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert jest cena (waga 90), drugim - dodatkowe doświadczenie osób wykonujących zamówienie (waga 10).

Termin składania ofert upływa 25 września 2023 r. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 15 tys. zł.