REKLAMA

Monitoring mobilny dla Straży Granicznej zapewnią Polkomtel i T-Mobile

Komenda Główna Straży Granicznej w podzielonym na dwie części postępowaniu przetargowym na świadczenie usług monitoringu mobilnego za najkorzystniejsze uznała oferty złożone przez T-Mobile Polska (w części A zamówienia) oraz Polkomtel (w części B zamówienia). Całkowita końcowa wartość umowy z T-Mobile Polska wynosi 795 tys. zł (bez VAT), a z Polkomtelem 778 tys. zł (bez VAT).

Przy udzielaniu zamówienia brane były pod uwagę dwa kryteria: cena (waga 60) oraz dodatkowa miesięczna wielkość pakietu transmisji danych w kraju (waga 40).

Wykonawca mógł złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. W przetargu oferty złożyło trzech operatorów: T-Mobile (977 tys. łączna cena brutto oferty), Polkomtel (957 tys. brutto) oraz Orange Polska (2,594 mln zł brutto).

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w sieci operatora telefonii komórkowej na kartach SIM przeznaczonych do monitoringu mobilnego. Świadczona usługa telekomunikacyjna musi zapewnić m in.: transmisję głosu, transmisję danych wysyłanych i odebranych, wysyłanie i odbieranie SMS, wysyłanie i odbieranie MMS, roaming w krajach UE i krajach poza UE oraz transmisję danych, dostęp do internetu poprzez połączenia z publicznymi i prywatnymi punktami dostępu APN.

Część A zamówienia obejmuje świadczenie usługi na 761 kartach SIM na terenie RP, w tym w placówkach SG w: w Lipsku, w Nowym Dworze, w Wojtkowej. Część B zamówienia przewiduje świadczenie usługi na maksymalnie 134 kartach SIM i obejmuje placówki SG w: Zbereżu, Woli Uhruskiej, Dołhobyczowie.