REKLAMA

MSS ma ruszyć na przełomie I i II kwartału 2017 r.

Hyperion przy okazji publikacji kwartalnego raportu podał, że Małopolska Sieć Szerokopasmowa (spółka zależna Hyperionu) planuje rozpocząć świadczenie usług na przełomie 1. i 2. kwartału 2017 r., a celem zarządu jest „osiągnięcie stabilizacji finansowej MSS poprzez bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania spółki z przychodów osiąganych z eksploatacji sieci”.

Hyperion zamierza też wystartować w kolejnych konkursach 1.1 POPC na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych.

Niezależnie od tych planów spółka prowadzi jeszcze batalie sądowe z podwykonawcami związane z rozliczeniem projektu MSS. I tak MGGP dochodzi zapłaty 8 mln z za wykonaną dokumentację oraz koncepcje budowy MSS oraz żąda zwrotu kaucji. Domaga się także zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy MSS oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które była gotowa wykonać.

Roszczenia w wysokości 4 mln zł mają firmy Expro i Teleprojekt z tytułu prac wykonanych przez spółki przy realizacji inwestycji MSS.

Hyperion informuje, że w obu tych  sprawach  prowadzone są (niezależnie od rozpraw sądowych) rozmowy ugodowe mające na celu polubowne zakończenie sporu.

Hyperion poinformował też, że 10 listopada 2016 r.  podpisał porozumienie z Compem w sprawie prolongaty, terminu wykupu obligacji wyemitowanych przez MSS, które zostały objęte przez Comp w grudniu 2015 r., a których termin wykupu minął w lipcu br. (chodzi o kwotę 10 mln zł).

Jeśli zaś chodzi o wyniki finansowe Hyperiona to są one zdecydowanie słabsze, niż przed rokiem. Spółka w III kwartale osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5,6 mln zł w porównaniu do 9,4 mln. zł rok wcześniej i zanotowała stratę netto w wysokości 3,9 mln zł (rok wcześniej: 1,6 mln zł straty netto).