REKLAMA

Na opóźnieniach w OSE skorzystają operatorzy komórkowi

NASK prowadzi konsultacje techniczne, których celem jest  zebranie informacji do przygotowania  opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy oraz dokumentacji postępowania zakupowego na alternatywne podłączenia przez 4G/LTE szkół uczestniczących w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

We wrześniu posiłkowanie się takim planem awaryjnym w projekcie OSE zapowiadał  Marek Zagórski, minister cyfryzacji Przyznał wówczas, że niektórzy operatorzy mają opóźnienia w przyłączeniu szkół do OSE i trzeba będzie wyposażyć część placówki w łącza tymczasowe LTE.

Konsultacje obejmują takie kwestie, jak: instalację urządzeń na potrzeby świadczenia transmisji danych w technologii LTE 4G, świadczenie transmisji danych w technologii LTE 4G w relacji szkoła – punkt styku z siecią OSE, deinstalację urządzeń zamontowanych na potrzeby świadczenia transmisji danych w szczególności w technologii LTE 4G,

NASK zakłada, że sługa LTE będzie świadczona dla minimum 500 lokalizacji szkół przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Plan  Ministerstwa Cyfryzacji przewidywał pierwotnie, by do końca tego roku zapewnić w ramach OSE dostęp internet ok. 10-11 tys. szkół na ogólną liczbę 25 tys. placówek oświatowych.

Potencjalni wykonawcy w ramach konsultacji są zobowiązani przesłać do NASK informacje zawierające:

  • Proponowana technologia rozwiązania alternatywnego usługi transmisji danych do szkół.
  • Proponowany sposób uruchomienia punktu styku z siecią OSE.
  • Proponowany czas realizacji usługi podłączenia dla 500 lokalizacji.
  • Proponowana cena usługi dla 500/1000/2000/3000 lokalizacji.
  • Propozycja raportowania realizacji usługi.

Konsultacje trwają do 6 grudnia 2019 r.