Naszasiec.net będzie konkurentem Toyi na Piasta Kołodzieja w Krakowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla krakowskiego ISP Naszasiec.net do nieruchomości położonych przy ul. Piasta Kołodzieja, gdzie spółka Projekt 2 Wawel Service wznosi dwa wielorodzinne budynki mieszkalne.

Operator swe starania w tej sprawie rozpoczął we wrześniu 2018 r., ale bez powodzenia. W tej sytuacji w listopadzie 2018 r. skierował sprawę do UKE. We wniosku wyjaśniał, że planuje budowę światłowodowych przyłączy do powstających budynków, a potem instalacji telekomunikacyjnych metodą natynkową oraz ich późniejszą eksploatację i konserwację.

Deweloper poinformował natomiast UKE, że zawarł umowę na wykonanie w budynkach instalacji telekomunikacyjnych z łódzką Toyą, a w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę realizacji inwestycji nie uwzględniono dodatkowych tras, okablowania i urządzeń (proponowanych przez operatora). Ponadto przekonywał, że brak jest miejsca do zainstalowania okablowania w kanalizacji telekomunikacyjnej budynków i urządzeń w pomieszczeniach teletechnicznych. Podkreślił też, że wykonanie umowy w kształcie zaproponowanym przez operatora „może narazić go na przedłużenie procesu związanego z realizacją inwestycji, w tym w szczególności może spowodować niezachowanie terminów wykonania zobowiązań wynikających z zawartych przez Udostępniającego umów deweloperskich, umów przedwstępnych (…), umów o generalne wykonawstwo inwestycji”.

Argumenty dewelopera nie przekonały UKE i zgodnie z projektem decyzji Naszasiec.net jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych oraz przyłączy telekomunikacyjnych.


Regulator wyjaśnił, że intencją obowiązujących przepisów megaustawy jest, aby na etapie budowy wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną. Tym samym wszyscy chętni do inwestycji operatorzy powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków, polegający na możliwości wykonania własnych instalacji telekomunikacyjnych w tych budynkach.

UKE wskazał, że operator może wykonać instalacje telekomunikacyjne poprzez umieszczenie kabli światłowodowych w zaprojektowanych lub istniejących już we wznoszonych budynkach i stanowiących ich części składowe kanalizacjach telekomunikacyjnych. Jest to uzasadnione nieopłacalnością powielania zdatnych do wykorzystania elementów osłonowych, a ponadto uwzględnia obowiązek korzystania z dostępu w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla właścicieli nieruchomości

Jednak w przypadku gdyby wykorzystanie kanalizacji telekomunikacyjnych budynków było technicznie niemożliwe (na co wskazuje oświadczenie dewelopera zawarte w piśmie do UKE), krakowski ISP ma prawo wykonania kanalizacji telekomunikacyjnych w sposób możliwie nieinwazyjny, najlepiej przy wykorzystaniu innych szybów i kanałów. W sytuacji jednak gdy operator będzie realizował inwestycję już po wykończeniu ścian, może on wykonać instalacje natynkowo. UKE wyjaśnił przy tym, że konkretny sposób wykonania kanalizacji telekomunikacyjnych w budynkach powinien zależeć od etapu ich budowy. Wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnych podtynkowo, na etapie, w którym ściany nie są wykończone, nie będzie generowało po stronie operatora dodatkowych kosztów i nie będzie zbyt uciążliwe, a pozwoli zachować estetykę osiedla, zmniejszając poziom ingerencji operatora w budynki do minimum.

UKE zdecydował się nie wykluczać możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków z wykorzystaniem istniejących kanalizacji telekomunikacyjnych pomimo wyjaśnień dewelopera. Uważa on bowiem, że zdatność infrastruktury technicznej powinna zostać rzetelnie oceniona w procesie przygotowywania projektu wykonawczego infrastruktury. W wyniku takiej oceny strony mogą bowiem negatywnie zweryfikować oświadczenie dewelopera i wybrać w ten sposób najbardziej korzystne, z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów, rozwiązanie.