REKLAMA

NaszaSiec.net powalczy z Toyą na osiedlu Piasta Park III w Krakowie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla krakowskiego ISP NaszaSiec.net do nieruchomości i trzech wznoszonych budynków w ramach inwestycji Piasta Park III w Mistrzejowicach (XV dzielnicy Krakowa leżące w północnej części miasta), przez spółkę Projekt 2 Wawel Service. Deweloper zamierza oddać tam do użytku 315 mieszkań. Osiedle ma być gotowe w wrześniu 2021 r.

Inwestycja ruszyła w ostatnim kwartale ubiegłego roku i krakowski operator niemal natychmiast, bo na początku września zwrócił się do dewelopera z wnioskiem o umożliwienie mu wybudowani przyłącza i światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w powstających budynkach. Negocjacje zakończyły się fiaskiem i NaszaSiec.net skierowała sprawę do UKE.

Na początku tego roku Wawel Service poinformował UKE, że  zawarł umowę na wykonanie w budynkach instalacji telekomunikacyjnych z  Toyą z Łodzi a „w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę realizacji Inwestycji nie uwzględniono dodatkowych tras, okablowania i urządzeń proponowanych przez operatora”. Deweloper twierdził też, że brak jest miejsca do zainstalowania okablowania w kanalizacji telekomunikacyjnej budynków i urządzeń w pomieszczeniach teletechnicznych. Argumentował wreszcie, że wykonanie umowy w kształcie zaproponowanym przez ISP „może narazić go na przedłużenie procesu związanego z realizacją inwestycji, w tym w szczególności może spowodować niezachowanie terminów wykonania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego umów deweloperskich, umów przedwstępnych (…), umów o generalne wykonawstwo inwestycji”.

Nie przekonało to UKE, który powołując się na obowiązujące regulacje prawne podkreślił, że ich intencją jest, aby na etapie budowy wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli na swój koszt wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną. To zaś oznacza, że powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków, polegający na możliwości wykonania sieci w tych budynkach.

Zgodnie z projektem decyzji, krakowski ISP jest więc uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych oraz przyłączy telekomunikacyjnych.


Ponadto UKE wskazał, że NaszaSiec.net może wykonać instalacje telekomunikacyjne umieszczając kable światłowodowe w zaprojektowanych lub istniejących już we wznoszonych budynkach (i stanowiących ich części składowe) kanalizacjach telekomunikacyjnych. W przypadku gdyby było to technicznie niemożliwe (na co wskazuje oświadczenie dewelopera przesłane do UKE)), ISP ma prawo wykonania kanalizacji telekomunikacyjnych, ale w sposób możliwie nieinwazyjny, najlepiej przy wykorzystaniu innych szybów i kanałów. W sytuacji jednak gdy operator będzie realizował inwestycję już po wykończeniu ścian, może on wykonać instalacje natynkowo. UKE argumentuje, że sposób wykonania kanalizacji telekomunikacyjnych w budynkach jest uzasadniony etapem ich budowy. Wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnych podtynkowo, na etapie w którym ściany nie są wykończone, nie będzie bowiem generowało po stronie ISP dodatkowych kosztów i nie będzie zbyt uciążliwe, a pozwoli zachować estetykę budynków

UKE  decydując się nie wykluczać możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnej z wykorzystaniem istniejących kanalizacji budynkowej, pomimo wyjaśnień  i negatywnego nastawienia w tym względzie dewelopera, zasugerował, że zdatność infrastruktury technicznej powinna zostać rzetelnie oceniona w procesie przygotowywania projektu wykonawczego. Dokonując takiej oceny strony mogą bowiem „negatywnie zweryfikować oświadczenie dewelopera” i wybrać w ten sposób najbardziej korzystne, z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów, rozwiązanie.

REKLAMA