AKCJA SPOŁECZNA

Netia będzie mogła zmodernizować sieć w dużej poznańskiej spółdzielni

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netii do ponad stu nieruchomości i kilkuset budynków położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald" w Poznaniu, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Netia ma tam już swą infrastukturę miedzianą, ale chce sieć zmodernizować. Spółdzielnia „Grunwald" , do której zwróciła się w tej sprawie w czerwcu 2018 r. była temu niechętna. Dlatego sprawa trafiła do UKE.

Operator żądał wydania decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, która umożliwieniu mu wykonanie przyłączy światłowodowych do budynków oraz instalacji telekomunikacyjnych na odcinku od punktów styku do skrzynek MDU umieszczonych na poziomie -1 w budynkach, gdzie nastąpi zamiana sygnału optycznego na sygnał po kablach miedzianych (z wykorzystaniem istniejącej w budynkach własnej instalacji telekomunikacyjnej Netii wykonanej w technologii miedzianej).

W trakcie postępowania spółdzielnia domagała się odmowy udzielenia dostępu z uwagi na istnienie w budynkach sieci światłowodowej innego operatora. Argumentowała, że może ona być wykorzystana przez Netię. Zapewne chodzi o sieć Inei, bo podobnych argumentów Spółdzielnia „Grunwald" używała w podobnej sprawie z firmą East & West.

W przypadku Netii, jednak inaczej niż w sporze East & West, UKE przyznał rację operatorowi a nie spółdzielni.

Regulator zauważył, że zamierzeniem inwestycyjnym Netii nie jest budowa instalacji światłowodowych od punktu styku do lokali abonentów, a jedynie fragmentów tych instalacji na poziomie -1, w celu połączenia z posiadanymi już w budynkach, własnymi instalacjami miedzianymi.

– Nieuzasadnione są więc twierdzenia spółdzielnie że wykonanie przez operatora światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w ramach planowanej inwestycji, stanowiłoby powielenie infrastruktury należącej do innego operatora oraz, że nie ma ku temu technicznego uzasadnienia i nie można twierdzić, że istniejąca infrastruktura nie odpowiada zapotrzebowaniu operatora. W obecnym stanie prawnym prezes UKE nie może odmówić uwzględniania wniosku, gdyż różnica technologiczna jest przesłanką decydującą o obowiązku zapewnienia dostępu polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej budynku i ta przesłanka zachodzi w rozpatrywanym przypadku – uzasadnia UKE.

Zgodnie z projektem decyzji Netia jest uprawniona do:

  1. wykonania elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków w postaci okablowania z kabli światłowodowych wraz z osprzętem instalacyjnym, pomiędzy punktami styku w budynkach a skrzynkami MDU (moduł służący do zmiany sygnału optycznego na sygnał po parach miedzianych) na poziomie -1 budynków, od których odchodzą instalacje miedziane Operatora,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych