NIK wybrał usługi telekomunikacyjne T-Mobile

Najwyższa Izba Kontroli wybrała ofertę T-Mobile Polska (5,191 mln zł brutto) w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, telefonii stacjonarnej oraz serwisu tych usług wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do ich świadczenia. Całkowita końcowa wartość umowy wyniosła 4,221 mln zł (bez VAT).

Orange Polska, drugi operator uczestniczący w przetargu, złożył cenę ofertową 7,378 mln zł brutto.

Cena (waga 50) była głównym kryterium branym pod uwagę przy udzieleniu zamówienia. Pozostałe sześć kryteriów jakościowych to:

  • system bezpieczeństwa zgodny z określonymi wymaganiami (waga 20),

  • cena opcji (waga 10),

  • termin zapewnienia łącza SIP wykonanego w technologii światłowodowej (waga 5),

  • podgląd statusu (wolna/trwająca rozmowa) komórek na telefonach stacjonarnych pod ustalonym przyciskiem (waga 5),

  • domyślny rozmiar pakietu transmisji danych w UE na karcie SIM głosowej oraz SIM do transmisji danych w okresie rozliczeniowym (waga 5),

  • domyślny rozmiar pakietu transmisji danych w UE na karcie SIM do transmisji danych w okresie rozliczeniowym (waga 5).