REKLAMA

Nowelizacja megaustawy jednogłośnie uchwalona w Sejmie

Sejm jednogłośnie, głosami 438 posłów, uchwalił dziś nowelizację ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. megaustawy). Teraz nowela trafi do Senatu.

Posłowie przyjęli kilka poprawek, jakie wczoraj pozytywnie zarekomendowały połączone komisje cyfryzacji i infrastruktury. Dotyczą one m.in. zasad przekazywania informacji o infrastrukturze prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy wyszczególnienia instytucji, które ze względu na interes publiczny, bezpieczeństwo, czy obronność takiej informacji mogą nie przekazać. Jedna z poprawek mówi natomiast o pobieraniu opłat za udostępnienie kanału technologicznego do położenia np. sieci szerokopasmowej. Mają one zostać określone w rozporządzeniu.

Nowelizacja megaustawy wdraża do polskiego prawa unijną tzw. dyrektywę kosztową i ma przyczynić się do zlikwidowania barier inwestycyjnych oraz obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych.

I tak np. nowe przepisy przewidują obowiązek koordynacji robót budowlanych pomiędzy różnymi inwestorami. Chodzi o to, by firma telekomunikacyjna mogła budować sieć w tym samym czasie i w tym samym miejscu, co inny podmiot realizujący własną inwestycję ze środków publicznych. Wprowadzono także obowiązek informowania, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o planowanych w terminie 6 miesięcy robotach budowlanych finansowanych ze środków publicznych.

Nowela rozszerza krąg podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi (od 2010 r. obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych i wodno-kanalizacyjnych). Podmioty takie będą musiały też przekazywać informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania przez niego budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Przepisy przewidują też utworzenie odrębnego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez prezesa UKE. Zadaniem PIT będzie m.in. udzielanie informacji dotyczących procedur i formalności w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym, informacji o planach inwestycyjnych i istniejącej infrastrukturze. Nieodpłatny dostęp do danych z PIT będzie możliwy za pośrednictwem strony internetowej.

Według nowych przepisów Prezes UKE będzie mógł określić w decyzji tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu „zapewnienia telekomunikacji”. Decyzje te byłyby wiążące dla nadleśniczych, zarządców terenów zamkniętych, właścicieli (zarządców) co najmniej 10 budynków wielorodzinnych (chodzi o spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe). Ma to przyspieszyć negocjacje operatorów z tymi podmiotami oraz zmniejszyć koszty zawieranych umów o dostęp do nieruchomości.

Skraca się termin wydanie decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej – z 65 do 45 dni – oraz wprowadza nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły cztery lata od dnia wydania decyzji o lokalizacji. Wprowadzono obowiązek udostępniania kanałów technologicznych w decyzji administracyjnej, a nie – jak dotychczas – na podstawie umowy dzierżawy lub najmu.

Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie 1 lipca tego roku.