REKLAMA

Orange będzie mógł zmodernizować sieć w budynku w Lublinie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska do nieruchomości i budynku położonego w Lublinie przy Alejach Racławickich 24, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Sprawa ciągnie się od września 2016 r., kiedy to operator zwrócił się do administratora budynku, którym jest spółka Dzielnicowa Administracja Domów „Adrem” z wnioskiem o dostęp. Ten przekazał go wspólnocie mieszkaniowej.

Jednak do porozumienia nie doszło i Orange w styczniu 2017 r. skierował sprawę do UKE. Wnioskował o umożliwienie mu wykonania przyłącza poprzez doprowadzenie do budynku linii światłowodowej i wybudowania w nim instalacji telekomunikacyjnej. Operator dysponuje w budynku już siecią miedzianą i może świadczyć usługi o przepływności do 40 Mb/s.

Pierwotnie UKE prowadził postępowanie traktując administratora budynku jako stronę. Jednak po pewnym czasie okazało się, że nie posiada on uprawnień do prowadzenia negocjacji, ani też do zawierania umów w imieniu wspólnoty w przedmiocie dostępu do nieruchomości i do budynku. W tej sytuacji regulator w sierpniu zawiadomił wspólnotę jako stronę postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Administrator poinformował  wtedy UKE, że zostanie zorganizowane zebranie wspólnoty mieszkaniowej i zostanie poddana pod głosowanie uchwała o wyrażeniu zgody na udostępnienie nieruchomości i budynku. Jednakże informacja o rozstrzygnięciach podjętych przez wspólnotę mieszkaniową nie została przedstawiona UKE.

Regulator stwierdził, że Orange nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynku, albowiem te istniejące nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych. W budynku usługi świadczą UPC i Multimedia Polska.

Zgodnie z projektem decyzji, Orange Polska.jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.