REKLAMA

Orange kontra Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie

Aktualizacja 09.04.2020

Orange Polska przedstawił swoje stanowisko konsultacyjne w postępowaniu. Wnosi w nim m.in. o doprecyzowanie i przyjęcie zapisu określającego sposób wykonania kanalizacji teletechnicznych budynkowych. Operator chciałyby móc ją wybudować natynkowo, jeśli w w budynkach takowej kanalizacji nie ma. Orange zwraca też uwagę, że uzyskanie dostępu do kanalizacji teletechnicznych budynkowych stanowi trudną do ominięcia przeszkodę. Według Orange, brak dookreślenia sposobu wykonania kanalizacji stwarza ryzyko  stawiania dodatkowych, nadmiarowych wymagań przez spółdzielnię.

Orange zwraca też uwagę, że projekt decyzji przewiduje warunkową możliwość budowy przyłącza linii światłowodowej, w przypadku gdy istniejące przyłącze nie nadaje się do wykorzystania z przyczyn technicznych, prawnych lub brak jest tego przyłącza. Tymczasem powyższy zapis stoi w sprzeczności z zapisami megaustawy, zgodnie z którą budowa przyłącza do budynku ma charakter bezwarunkowy.

Operator ma też zastrzeżenia do zapisów dotyczących udostępnienie dokumentacji budynkowej i istniejących w nich instalacjach na cele przygotowania projektu wykonawczego. Projekt decyzji nakłada obowiązek zwrotu kosztów z tym związanych. W ocenie Orange zapis powinien być doprecyzowany, tj. ograniczony np. do kosztów poniesionych na materiały biurowe. Operator nie powinien być bowiem obciążany kosztami (np. kosztami osobowymi) za czynności, które spółdzielnia może wykonać w ramach swojej standardowej działalności.

I wreszcie wnosi o zmniejszenie wysokości kaucji. Projekt decyzji przewiduje, że przed przystąpieniem do prac, operator wpłaci na rzecz spółdzielni kaucję z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania prac w kwocie 4 tys. zł za każdy budynek, w którym jednocześnie wykonywane będą prace. Tymczasem doświadczenia Orange związane z budową instalacji światłowodowych na podstawie analogicznych decyzji wskazują, iż przypadki skorzystania z kaucji przez udostępniających dostęp do budynków są bardzo rzadkie. Dlatego wnosi o ustanowienie kaucji w wysokości 2 tys. zł.

---

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska do nieruchomości położonych w Ostródzie, w tym do posadowionych na nich kilkudziesięciu budynków, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”.

Orange zamierzał zmodernizować w Ostródzie swą infrastrukturę doprowadzając do budynków przyłącza światłowodowe oraz planował wykonanie światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych. Był też gotów wykorzystać w maksymalny sposób istniejące elementy infrastruktury technicznej w budynkach, w szczególności istniejącą własną kanalizację teletechniczną, szyby kablowe, dukty kablowe, przepusty i inne kanały będące własnością spółdzielni, o ile takie istnieją oraz prawnie i technicznie będzie to możliwe.

Ostatecznie jednak nie doszedł do porozumienia w tej sprawie ze spółdzielnią i w październiku 2018 r. skierował sprawę do UKE.

Spółdzielnia próbowała przekonać UKE, że operator nie przedstawił mu projektu umowy na etapie negocjacji. UKE nie uznał tego argumentu. Ocenił, że w trakcie negocjacji strony nie miały wątpliwości co do intencji operatora, który chce realizować inwestycję. Dyskutowały na temat szczegółowych rozwiązań technicznych i formalno-prawnych, jakie mają zostać zastosowane w ramach współpracy, a załączony do wniosku projekt umowy odpowiada temu, o co Orange wnosił podczas rokowań prowadzonych ze spółdzielnią.

UKE ustalił też, że w budynkach istnieją instalacje wykonane w technologii HFC (ang. hybrid fibre-coaxial) i miedziane. Usługi oferują tam Multimedia, Vectra i Netia. Jednak pomiędzy istniejącymi instalacjami, a tymi, których wybudowania żąda.

Spółdzielnia wskazywała, że Orange już ma w budynkach instalacje teletechniczne przystosowane do dostarczania usług internetowych i telefonicznych UKE ustalił jednak, że są to instalacje wykonane w technologii miedzianej (kable parowe), a Orange planuje inwestycję światłowodową.

– Ponieważ żadna z instalacji telekomunikacyjnych, w które wyposażone są budynki, nie pozwoli operatorowi na świadczenie usług zgodnie z jego zapotrzebowaniem, to na spółdzielni spoczywa obowiązek zapewnienia Orange dostępu polegającego na umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków wykorzystujących światłowody, jako medium transmisyjne – zadecydował regulator.

Zgodnie więc z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  2. wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.