Orange zwiększy przepływności w ofercie SOR

Urząd Komunikacji Elektronicznej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Orange Polska zgodził się na modyfikację zapisów w ofercie SOR operatora umożliwiających m.in. oferowanie przepływności 100 Gb/s (100 GE) w usłudze BSA.

Orange zawnioskował do UKE o zmiany w warunkach oferty SOR na początku kwietnia tego roku.

Operator wnosił m.in. o dodania opłaty za zestawienie dostępu na porcie 100 GE dla poziomu Ethernet oraz możliwości uruchomienia interfejsów 100 GE. W uzasadnieniu Orange wskazał, że jest to podyktowana istotnym wzrostem zasięgu jego sieci FTTH oraz rosnącym popytem na usługi detaliczne w technologii FTTH o przepływnościach na poziomie 1Gb/s. Podkreślał przy tym , że jego łącza światłowodowe posiadają wysoki potencjał zwiększenia przepływności, a wprowadzenie nowego interfejsu 100 GE oraz zniesienie ograniczeń dla interfejsów 10 GE będzie odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na pasmo w przyszłości.

Regulator przychylił się do argumentacji Orange i uznał, że zmiana oferty w proponowanym zakresie przyczyni się do rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

 Wprowadzenie interfejsu 100 GE oraz zniesienie ograniczeń ilościowych uruchamianych interfejsów 10 GE przyczyni się do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na pasmo na rynku hurtowym, prowadząc do rozwoju wysokiej jakości usług. Ponadto planowane wprowadzenie przez Orange nowych usług detalicznych wymaga zwiększenia przepływności łączy i zniesienia ograniczeń ilościowych uruchamianych interfejsów 10 GE w celu umożliwienia wymiany dużego wolumenu ruchu pomiędzy Orange a operatorami alternatywnymi, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na poziom usług abonenckich oraz zapewni zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnym poszanowaniu zasady niedyskryminacji – podkreślił UKE.