REKLAMA

ORSS: błędy urzędników w sprawie warmińsko-mazurskiej RSS są i będą kosztowne

Zarząd spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) nie zgadza się z twierdzenim Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, że to jej zaniedbania doprowadziły do rozwiązania umowy PPP dotyczącej zarządzania Regionalną Siecią Szerokopasmową (RSS) w województwie. 

Poniżej publikujemy stanowisko zarządu ORSS:

Zarząd ORSS informuje, że podane w artykule na portalu olsztyn.com.pl (https://www.olsztyn.com.pl/artykul,przedstawiciele-urzedu-marszalkowskiego-odpieraja-zarzuty-ws-budowy-sieci-internetu,28325.html) informacje przekazane przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego są wybiórcze i jako takie wprowadzają czytelników w błąd, prowadząc w oczywisty sposób jedynie do zakrywania odpowiedzialności urzędników samorządowych za podjęte przez nich decyzje.  

W pierwszej kolejności korekty wymaga podana informacja o terminie przekazania sieci do eksploatacji. Na podstawie Umowy PPP przekazywanie sieci do eksploatacji odbywało się sukcesywnie w trakcie trwania budowy w latach 2014 – 2015 na podstawie dokonywanych odbiorów przejściowych. Podpisany w dniu 17 grudnia 2015 roku protokół odbioru końcowego miał służyć jedynie rozliczeniu projektu. Faktem bowiem jest, iż protokół ten zawierał uwagi oraz opisywał usterki, z których część nawet do dnia dzisiejszego nie została usunięta. Jest to konsekwencja bezpodstawnego pozbawienia ORSS płatności za wykonane prace projektowe i budowlane w kwocie ponad 64 milionów złotych. W konsekwencji decyzja województwa uniemożliwiła bezpośrednim podwykonawcom ORSS (tzw. pierwszego rzędu) wywiązanie się z oświadczeń o udzieleniu ORSS zasobów, w tym zasobów finansowych w całym okresie realizacji projektu, a więc też w fazie eksploatacji sieci, a które to zobowiązania były w ogóle warunkiem dopuszczenia ORSS do udziału w postępowaniu o wybór partnera prywatnego w projekcie budowy i operowania siecią SSPW w województwie warmińsko – mazurskim. Z posiadanych przez ORSS dokumentów wynika, iż decyzję w tej sprawie podjął Zarząd województwa warmińsko – mazurskiego na podstawie rekomendacji dyrektora społeczeństwa informacyjnego. W ocenie ORSS nie było żadnych przesłanek do niewypłacenia ORSS należnego wynagrodzenia, na co jednoznacznie wskazuje również raport CBA. 

W rezultacie decyzji podjętych przez urzędników województwa, ORSS nie tylko pozbawiono środków potrzebnych do rozliczenia się z podwykonawcami, ale i również niezbędnych na utrzymanie sieci SSPW. Środki finansowe są  w szczególności niezbędne w pierwszym okresie działalności operatorskiej, kiedy w sposób oczywisty występują wysokie koszty stałe utrzymania, zaś przychody są niepewne. Pomimo tego, Zarząd ORSS próbując wykonywać Umowę PPP oraz unikając ryzyka naliczenia kar umownych związanych z niezabezpieczeniem kontraktu SSPW, wydatkował ze środków uzyskanych z innego projektu realizowanego w województwie podkarpackim na projekt warmińsko – mazurski kwotę przeszło 20 milionów złotych. Uznaliśmy, że racjonalny Partner Publiczny umożliwi ORSS realizację projektu w fazie eksploatacji sieci, zwłaszcza iż spółka miała podpisane korzystne umowy z podwykonawcami, w świetle których sieć miała być utrzymywana przy udziale członków tzw. „Platformy Inwestycyjnej”, tj. spółek: Alcatel – Lucent Polska Sp. z o. o., TP Teltech Sp. z o. o. oraz spółek z grupy Hawe. Prowadzone były rozmowy, w wyniku których miało dojść do porozumienia zapewniającego minimalne niezbędne finansowanie fazy operacyjnej ze środków, które przecież były w oczywisty sposób należne ORSS. Tak się jednak nie stało, gdyż Zarządowi województwa warmińsko – mazurskiego zależało wyłącznie na rozwiązaniu Umowy PPP oraz wypłaceniu środków pieniężnych dla Alcatel – Lucent Polska Sp. z o. o. oraz TP Teltech Sp. z o. o. (z dziwnych względów w rozliczeniach całkowicie pominięto spółkę Hawe) przy całkowitym braku poszanowania interesów ORSS, jako partnera prywatnego województwa w tym projekcie. 

Wobec faktu odmowy przyznania ORSS nawet niewielkiej części należnego wynagrodzenia przez województwo warmińsko – mazurskie, Zarząd ORSS wystosował oświadczenie o zaprzestaniu dalszego finansowania utrzymania sieci SSPW, przy jednoczesnej pełnej woli kontynuowania Umowy PPP. Działając w najwyższej konieczności ORSS został zmuszony do podjęcia kroków zmierzających do osiągnięcia znaczących oszczędności. Wiązało się to m.in. z relokacją niewykorzystywanych urządzeń do transmisji danych w warstwie dystrybucyjnej sieci, co z kolei pozwalało rozwiązać umowy na użytkowanie energii elektrycznej. O fakcie tym ORSS nie tylko informował województwo warmińsko – mazurskie, ale nawet pozyskał opinie niepodważalnego autorytetu i eksperta w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego – Pana prof. dr. hab. Stanisława Piątka. Relokacja sprzętu dokonana została więc nie tylko na podstawie zapisów Umowy PPP, ale także w najwyższej staranności na podstawie opinii eksperta oraz na wyłączny koszt ORSS. Podkreślenia wymaga również fakt, iż ORSS dokonał stosownych czynności właśnie w celu zabezpieczenia majątku, z czego województwo doskonale zdaje sobie sprawę.

Twierdzenie jakoby ORSS zaniechał obowiązków wynikających z Umowy PPP są wobec przytoczonych faktów całkowicie nieprawdziwe, a kroki podejmowane przez ORSS nie były zakazane przez zapisy Umowy PPP. Co więcej, o relokacji niepotrzebnych urządzeń dystrybucyjnych przedstawiciele województwa warmińsko – mazurskiego mieli wiedzę jeszcze przed zakończeniem budowy sieci, na etapie prowadzenia przez ORSS negocjacji z Alcatel – Lucent Polska Sp. z o .o., które dotyczyły  kontraktu na utrzymanie sieci aktywnej. Wartości wynegocjowanego przez zespół ORSS kontraktu w skali dekady (tj. do 31.12.2025 roku) wyceniano na blisko 20 milionów złotych. Rozwiązując Umowę PPP, przedstawiciele województwa pozbawili się nawet korzyści wynikających z tego kontraktu i dzisiaj ponoszą koszty z tytułu utrzymywania sieci aktywnej. Korzyści wynikające ze sporu oraz złożenia przez województwo oświadczenia o rozwiązaniu Umowy PPP osiągnęła chyba jedynie Nokia Solutions and Networks, która przejęła wszelkie zobowiązania po Alcatel - Lucent Polska Sp. z o. o.. Dzisiaj Nokia nie ponosi kosztów utrzymania sieci warmińsko – mazurskiej, które musiałaby ponosić gdyby województwo było lojalne wobec swojego partnera prywatnego.

Na zakończenie uzupełnienia wymaga również fakt, iż przekazanie sieci w zarządzenie Olmana miało miejsce dopiero jako następstwo wcześniejszego prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego, na podstawie którego sąd nie zgodził się wydać warmińsko – mazurskiej sieci szerokopasmowej na rzecz województwa warmińsko – mazurskiego. Również ocena Zarządu ORSS odnośnie zarządzania siecią przez Olman jest odmienna od tej wyrażanej przez województwo warmińsko – mazurskie. Do wiadomości ORSS docierają kolejne informacje o nieumiejętnym korzystaniu z przyznanych Olmanowi przez sąd uprawnień i praktykach bezprawnego rozłączania klientów sieci SSPW. Tego rodzaju siłowe praktyki stosowane wobec klientów sieci SSPW przypominają wyłącznie działania niektórych pracowników województwa warmińsko – mazurskiego, jakie stosowane były w przeszłości wobec samego ORSS.