REKLAMA

P4 łączy się z Play Brand Management

(Tekst zaktualizowany o wypowiedź rzecznika P4)

P4, operator sieci Play, planuje połączenie ze swą cypryjską spółką zależna Play Brand Management Ltd. Głównym składnikiem majątku spółki przejmowanej są wartości niematerialne i prawne.

- Gdy zakładaliśmy Play Brand Management nasi udziałowcy rozważali inwestycje w Europie, w których wykorzystywana byłaby marka Play. Te plany przestały być aktualne, więc spółka nie jest potrzebna - mówi nam Marcin Gruszka, rzecznik P4.

Na wartości niematerialne i prawne, które są w aktywach Play Brand management składają się m.in. znaki towarowe związane z działalnością P4, w tym logo i nazwa "Play". PBM, który powstał pod koniec 2012 roku, jest odpowiedzialny za zarządzanie znakami towarowymi oraz i rejestrację. P4 ma pełną nie wyłączną licencję na używanie znaków i marek posiadanych przez PBM. Z prospektu emisyjnego obligacji P4 wynika, że PBM jest jednym z gwarantów emisji.

Z opublikowanych przez P4 dokumentów związanych z planowanym połączeniem spółek wynika, że 30 kwietnia 2014 roku aktywa Play Brand Management warte były nieco ponad 815 mln zł, z czego 728 mln zł przypadało na wartości materialne i prawne, a 85,3 mln zł stanowiły należności. Wartość aktywów netto wynosiła 811,1 mln zł. Zyski zatrzymane związane z prowadzoną przez PBM działalnością wynosiły 82,3 mln zł.

Plan połączenia - zakłada przeniesienie majątku i zobowiązań PBM na P4 bez podnoszenia kapitału zakładowego - został 25 maja 2014 roku zatwierdzony przez zarząd P4 oraz radę dyrektorów spółki przejmowanej. W tej ostatniej zasiada m.in. Bartosz Dobrzyński, członek zarządu i dyrektor ds. marketingu P4.