REKLAMA

PAP: 6-10 proc. zysk za przekazywanie Poczcie danych o abonentach

Sieci kablowe i dostawcy płatnej telewizji mogą liczyć na zysk w wysokości 6-10 proc. kosztów poniesionych przy przekazywaniu informacji Poczcie Polskiej o abonentach RTV – wynika z najnowszej wersji projektu ustawy o opłatach abonamentowych.

– Należy podkreślić, że wszelkie koszty zostaną zrekompensowane dostawcom telewizji płatnej. Można więc uznać, że wprowadzenie ustawy nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez nich kosztów. Co więcej, uzyskają rozsądny zysk w wysokości nieprzekraczającej 6-10 proc. poniesionych kosztów – argumentują autorzy projektu ustawy.

W projekcie założono poprawienie poboru opłat abonamentowych przez włączenie dostawców usług telewizji płatnej do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych.

Dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać te zgłoszenia operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej. Będą także zobowiązani do przekazywania informacji o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo do żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej co do poszczególnych klientów korzystających z tych usług – napisano.

Jak napisali twórcy projektu, wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej, jako generujące po stronie tych podmiotów koszty, będą odpłatne. Wysokość rekompensaty określi KRRiT w drodze rozporządzenia.

Autorzy projektu zdecydowali się jedynie na częściową abolicję.

(...)Uwagi w tym zakresie uwzględniono poprzez wprowadzenie warunkowej abolicji – będzie ona mogła zostać dokonana wobec osób, które wykonają obowiązki ustawowe, a więc zarejestrują odbiornik (jeśli nie dokonały rejestracji wcześniej) oraz uiszczą opłaty abonamentowe za 6 miesięcy z góry – napisano.