Podlaska Sieć Internetowa wykorzysta kanalizację kablową gminy Ciechanowiec

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Podlaskiej Sieci Internetowej do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) gminy Ciechanowiec (woj podlaskie).

Ciechanowiec jest operatorem infrastruktury na regionalnej sieci szerokopasmowej zrealizowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (NSSD) – realizacja I i II etapu”. Liderem projektu była gmina Drohiczyn. Sieć wybudowała i jakiś czas operowała nią firma Green Operator, ale w 2017 r. ogłosiła upadłość, a odpowiedzialność za projekt przejęły bezpośrednio uczestniczące w nim jednostki samorządu terytorialnego, m.in. Ciechanowiec (miał wcześniej status jednego z 12 „partnerów”). Obecnie dotychczasowi partnerzy umowy o dofinansowanie mają swobodę w zarządzaniu infrastrukturą telekomunikacyjną wybudowaną w ramach wspomnianego projektu, stając się wyłącznymi właścicielami tej infrastruktury na terenie swojej gminy.

Białostocki ISP zwrócił się w  styczniu 2022 r. do gminy Ciechanowiec z wnioskiem o wszczęcie negocjacji w zakresie zawarcia umowy o dostęp do kanalizacji kablowej. Pozostał on bez odpowiedzi i w tej sytuacji sprawa trafiła do UKE.

Warto tu zaznaczyć, że gmina  Ciechanowiec  dopiero w listopadzie ub. r. przekazała Prezesowi UKE swą umowę ramową w zakresie dostępu do sieci NSSD, w szczególności do kanalizacji kablowej wchodzącej w skład tej sieci na terenie gminy wraz z cennikiem z prośbą o zaakceptowanie cen świadczonych usług. W maju tego roku UKE zatwierdził ten cennik w zakresie dostępu pasywnego.

Dlatego też warunki dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej  sformułowane w decyzji są tożsame z warunkami określonymi w ofercie ramowej giny Ciechanowiec w zakresie kanalizacji kablowej, zaopiniowanej przez Prezesa UKE pod kątem zgodności z postanowieniami decyzji notyfikacyjnej odnośnie wysokości stawek opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury NSSD. 

Tym niemniej decyzja UKE zastępuje umowę między stronami i reguluje procedury i zasady wymagane dla współpracy stron w tego typu umowie. Elementy te stanowią katalog określający zasady współpracy międzyoperatorskiej, które są niezbędne do korzystania z dostępu. Dlatego też decyzja reguluje w szczególności: (i) definicje ogólne, (ii) procedurę składania i obsługi zamówienia, (iii) cennik, sposób obliczania opłat i warunki płatności, (iv) siłę wyższą, (v) procedurę reklamacyjną, (vi) nadzór gminy nad pracami operatora korzystającego, (vii) prace planowe, (viii) usuwanie awarii, (ix), kary umowne. 

Stawka za ułożenie kabla lub mikrokanalizacji o Ø do 8,5 mm została ustalona na 0,50 zł miesięcznie za 1 metr w umowie do 23 miesięcy. Operator może też liczyć na opusty cenowe uzależnione od liczby mieszkańców miejscowości, gdzie realizuje inwestycję w wysokości:  5 proc. (650 – 999 mieszkańców), 10 proc. (450 – 649 mieszkańców) i 15 proc. (0 – 449 mieszkańców).