REKLAMA

Regulamin serwisu

1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia i korzystania ze wszystkich usług (których nie określają regulaminy szczegółowe) w serwisie pod adresem https://www.telko.in zwanym dalej Serwisem.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinni zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z zasobów Serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na warunki Regulaminu oraz równoznaczne z zawarciem umowy na korzystanie z podstawowych usług Serwisu. Fakt zawarcia umowy nie nakłada na Użytkownika żadnych zobowiązań poza przestrzeganiem warunków Regulaminu.

3. Usługi Serwisu polegają na udostępnianiu użytkownikom treści tekstowych i audiowizualnych poprzez sieć teleinformatyczną (internet). Zakres usług Serwisu może ulegać zmianie.

4. Właścicielem i wydawcą Serwisu oraz dostawcą świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług jest: TELKO.in Łukasz Dec z siedzibą przy ul.Ludwika Narbutta 29A/69, 00-536 Warszawa, REGON: 146-385-120, NIP: 951-143-89-89.

5. Serwis jest tytułem medialnym w rozumieniu ustawy "Prawo prasowe". Został zarejestrowane w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem PR 18833. Funkcję redaktora naczelnego serwisu pełni Łukasz Dec.

6. Zespół Serwisu dokłada wszelkich starań, aby publikowane w nim materiały były wysokiej jakości i właściwie relacjonowały fakty, ale nie może dać pełnej gwarancji prawdziwości przedstawionych informacji, ponieważ bazuje na zewnętrznych źródłach informacji. W dziale "Komentarze" Serwisu publikowane są teksty, stanowiące wyraz osobistych i subiektywnych opinii autorów.

7. Dla zachowania zasady wolności słowo i w celu podtrzymania publicznej dyskusji Serwis udostępnia możliwość publikacji tekstów przez autorów nie stanowiących stałego zespołu Serwisu i nie musi się zgadzać z przedstawianymi przez nich poglądami.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie materiałów umieszczonych w zasobach Serwisu.

9. Materiały udostępniane w Serwisie i przez Serwis podlegają ochronie przewidzianej w przepisach polskiego prawa, w szczególności w ustawie "Prawo prasowe", ustawie "o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji", ustawie "o prawie autorskim i prawach pokrewnych", ustawie "Prawo własności przemysłowej" oraz ustawie "o ochronie baz danych".

10. Biuletyny TELKO.in, to usługa (dalej: "Usługa") polegająca na dostarczaniu materiałów publikowanych i nie publikowanych w Serwisie za pośrednictwem listów elektronicznych (lub: e-mail) na adresy poczty elektronicznej (lub: e-mail) podane dobrowolnie przez użytkowników Usługi podczas procesu rejestracji do Usługi. Na zasady jej świadczenia składają się w szczególności następujące elementy:

a) użytkownik Usługi poprzez proces pełnej i skutecznej rejestracji w Usłudze wyraża wolę otrzymawania Biuletynów TELKO.in na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i wyraża akceptację tych zasad;

b) system rejestracji w Usłudze zakłada dwustopniowy system potwierdzenia zapisu (tzw. double opt-in) poprzez rejestrację adresu e-mail w Usłudze i potwierdzenie woli otrzymywania Biuletynu;

c) dostawca Usługi może wysyłać Biuletyny TELKO.in do osób, które nie przeprowadziły opisanej wyżej procedury rejestracji i potwierdzenia, jeżeli poweźmie z innych, nie pozostawiających wątpliwości, źródeł wiedzę, że użytkownik wyraża wolę otrzymywania Biuletynów TELKO.in;

d) dostawca Usługi nie wysyła biuletynów do odbiorców, którzy nie zamawiali usługi w żaden z powyższych sposobów;

e) dostawca Usługi dokłada wszelkich starań, aby Biuletyny TELKO.in były technicznie dostępne dla każdego użytkownika Usługi, ale nie może zagwarantować poprawnego działania usługi na każdym systemie poczty elektronicznej;

f) Biuletyny TELKO.in wysyłane są cyklicznie (zgodnie z zasadami każdego Biuletynu) na adresy e-mail użytkowników, którzy poprzez proces pełnej i skutecznej rejestracji w Usłudze wyrazili wolę otrzymania Biuletynów;

g) dostawca Usługi gromadzi na potrzeby świadczenia Usługi adresy e-mail. Dostawca Usługi może również gromadzić inne dane osobowe użytkowników Usługi;

h) dostawca Usługi w dobrej wierze domniemuje, że użytkownik Usługi ma pełne prawo dysponowania kontem poczty elektronicznej przypisanym do adresu e-mail podanym podczas pełnego i skutecznego procesu rejestracji do Usługi. Dostawca Usługi nie odpowiada za nieutoryzowane wykorzystanie adresu i konta e-mail wbrew intencjom i wiedzy ich prawnego dysponenta;

i) użytkownik Usługi ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail (oraz inne dane osobowe) z bazy adresów e-mail odbiorców poszczególnych Biuletynów TELKO.in poprzez kliknięcie w link rezygnacji zawarty w każdym Biuletynie lub poprzez jasne sformułowanie woli za pośrednictwem listu elektronicznego wysłanego na adres: biuletyn@telko.in. Usługodawca zastrzega 12-godzinny termin na realizację takiego zlecenia i związane z tym ewentualne następstaw (np. odebranie przez użytkownika Usługi Biuletynu już po dacie zlecenia usunięcia adresu);

j) zasady wykorzystania zgromadzonych na potrzeby Usługi adresów e-mail (i innych danych osobowych) opisane są w pkt.5 Polityki prywatności Serwisu;

k) dane użytkowników gromadzone na potrzeby świadczenia Usługi są przetwarzane tylko i wyłącznie przez wydawcę Serwisu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

l) dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do umieszczania w treści Biuletynów TELKO.in informacji handlowych, reklam, materiałów autopromocyjnych itp. materiałów wykraczających poza definicję redakcyjnych materiałów informacyjnych;

ł) dostawca Usługi zastrzega sobie prawo wysyłania na adresy e-mail zgromadzone w związku z realizacji Usługi informacji handlowych, reklam, materiałów autopromocyjnych i tym podobnych materiałów wykraczających poza definicję redakcyjnych materiałów informacyjnych. Dostawca Usługi oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby dostawa tego typu materiałów nie stanowiła nadmiernej uciążliwości dla użytkowników Usługi;

-m) dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczanie usługi w dowolnym czasie, ale nie wcześniej, niż na siedem dni po przekazaniu użytkownikom informacji o takim zamiarze.

11. Z usług Serwisu może korzystać każdy, kto posiada dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej (internet) i dysponuje terminalem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.

12. Użytkownik zobowiązuje się do nie stosowania technik i urządzeń, które mogłyby zakłócić pracę infrastruktury teleinformatycznej Serwisu.

13. Udostępnianie zasobów Serwisu może być okresowo zawieszane na czas prac konserwacyjnych, na czas prac związanych z modyfikacją lub rozbudową serwisu.

14. Przetwarzanie danych Użytkowników przez Serwis ujęte zostało w Polityce prywatności.

15. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu, o czym Użytkownicy Serwisu będą poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem!