REKLAMA

Polska wniosła o odroczenie terminu na przydział 700 MHz

Pod koniec grudnia ubiegłego roku polski rząd poinformował Dyrekcję Generalną ds. komunikacji Unii Europejskiej o konieczności przesunięcia ostatecznego terminu na przydział zasobów radiowych w paśmie 700 MHz. Informację podano dzisiaj podczas spotkania grupy roboczej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Obecnie obowiązujący w Unii termin przydziału, to 30 czerwca 2020 roku. Państwa członkowskie przyjęły go wspólnie w 2016 r. Porozumienie to przewidziało również możliwość przesunięcia przydziału, w przypadku przedłużającego się przenoszenia nadawców TV na inne pasma lub w przypadku opóźnienia w międzynarodowej koordynacji pasma – ale nie więcej niż o 2 lata.

Polska wniosła właśnie o taką prolongatę do końca czerwca 2022 r. W naszym kraju konieczne jest określenie zasad przesunięcia nadawców TV w dół pasma radiowego, ale to stanowi przedsięwzięcie wewnętrzne, które reguluje procedowana właśnie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego.

Znacznie poważniejszym wyzwaniem są natomiast uzgodnienia z Rosją. Sąsiedzi mają prawo wykorzystywania pasma 700 MHz do innych zastosowań, niż sieci mobilne jeszcze przez wiele lat, a konieczność ochrony ich stacji działających w obwodzie kaliningradzkim uniemożliwia korzystanie z pasma przez polskich operatorów komórkowych na znacznej części kraju.

Dotychczasowe próby porozumienia z Rosją spełzły na niczym. Niedawno przyjęty Europejskie Kodeks Łączności daje co prawda możliwość uzyskania przez państwo członkowskie Unii dyplomatycznego wsparcia w koordynacji międzynarodowej pasma radiowego, ale nie wiadomo jeszcze, jak skuteczne okaże się to narzędzie.

REKLAMA