Pomimo wielu wyzwań firmy chcą korzystać z usług chmurowych

Przedsiębiorstwa chętnie przenoszą swoje dane do chmury, ale jednocześnie 43 proc. firm deklaruje, że ryzyko wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa jest wyższe dla zasobów znajdujących się w chmurze niż dla tych w centrach danych, pokazał „2023 Cloud Security Report”, w którym zebrano wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Fortinet, we współpracy z Cybersecurity Insiders, wśród ponad 700 specjalistów od cyberbezpieczeństwa z różnych branż z całego świata.

Korzystanie z usług chmurowych stało się szczególnie popularne w obliczu rozpowszechnienia się hybrydowego modelu pracy. Prawie 40 proc. badanych stwierdziło, że już teraz ponad połowa ich zasobów znajduje się w chmurze, a 58 proc. przewiduje osiągnięcie tego poziomu w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Publiczne usługi chmurowe nadal przynoszą przedsiębiorstwom wiele istotnych korzyści. Ponad połowa respondentów deklaruje, że dzięki nim firma doświadczyła większej elastyczności i skalowalności, a 45 proc., że zwiększona została szybkość wprowadzania zmian (ang. agility). Inne korzyści wynikające z wdrożenia usług chmurowych obejmują: lepszą dostępność usług i zapewnienie ciągłości biznesowej (44 proc.) oraz szybsze wdrażanie i dostarczanie rozwiązań (41 proc.).
Obecnie 69 proc. firm korzysta z usług chmurowych dwóch lub więcej dostawców, co stanowi spadek o 7 pp. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Dla 58 proc. firm największym wyzwaniem w zabezpieczaniu środowisk wielochmurowych pozostaje posiadanie personelu o odpowiednich umiejętnościach do wdrażania usług i zarządzania nimi.
Drugi najpoważniejszy problem, wskazywany przez 52 proc. respondentów, to konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz odpowiedniego poziomu prywatności w każdej chmurze. Dla niemal połowy przedsiębiorstw wyzwaniem jest zrozumienie, jak różne środowiska pasują do siebie nawzajem i jak mogą ze sobą współpracować.
Brak wykwalifikowanego personelu już drugi rok z rzędu znajduje się na szczycie listy problemów utrudniających przyjęcie chmury. Respondenci wymieniali również inne trudności operacyjne związane z zabezpieczeniem jej, w tym spełnienie wymogów zgodności z regulacjami prawnymi (37 proc.), uzyskanie odpowiedniego stopnia widzialności środowisk chmurowych (32 proc.) oraz wdrożenie spójnych reguł polityki bezpieczeństwa.
Jednak pomimo tych wyzwań, perspektywy dotyczące szerszego przyjęcia chmury pozostają optymistyczne. Raport Fortinet wykazał, że budżety na zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych w chmurze zostaną zwiększone w 60 proc. firm. Środki mają wzrosnąć o około 33 proc. dotychczasowych kwot. Według badania, priorytetem dla przedsiębiorstw jest zapobieganie błędnym konfiguracjom (51 proc.) oraz zabezpieczenie głównych aplikacji w chmurze (48 proc.).
Brak wykwalifikowanego personelu jest nie tylko największym wyzwaniem związanym z implementacją usług chmurowych w przedsiębiorstwach. Dla niemal 40 proc. firm jest to główna bariera uniemożliwiająca wdrożenie chmury.
Co trzecie przedsiębiorstwo nie jest w stanie korzystać z usług chmurowych z powodu braku możliwości zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi. Inne wskazywane przez respondentów powody, które wstrzymują przechodzenie do chmury, to ryzyka związane z bezpieczeństwem oraz potencjalną kradzieżą i wyciekiem danych oraz integracja chmury z istniejącym środowiskiem IT.
Większość respondentów (90 proc.) twierdzi, iż pomocne byłoby stworzenie pojedynczej platformy zapewniającej bezpieczeństwo chmury. Takie rozwiązanie umożliwiłoby spójne i kompleksowe konfigurowanie wielu rozproszonych środowisk chmurowych oraz zarządzanie ich regułami polityki bezpieczeństwa. Podejście bazujące na platformie ochronnej typu mesh może pomóc przedsiębiorstwom w pokonaniu wielu z tych przeszkód, zapewniając scentralizowaną widzialność, zarządzanie i automatyzację na wszystkich platformach chmurowych.