Potrzebna teletransmisja do węzłów OSE

NASK-PIB ogłosił kolejny przetarg na dostawę usług dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Tym razem na teletransmisję od węzłów agregujących linie, którymi podłączane są (i będą) placówki edukacyjne do centralnego węzła OSE w warszawskim centrum LIM. Rozwiązanie jest tymczasowe do czasu budowy właściwych węzłów regionalnych OSE.

Do zestawienia jest 25 logicznych łączy transmisji danych z lokalnych punktów styku sieci OSE z punktem wymianu ruchu w LIM. Dla większość łączy wymagana jest przepływność 10 Gb/s, dla dwóch – 1 Gb/s. Realizowane mają być na włóknach światłowodowych. Łącze realizowane będzie jako VLAN MetroEthernet, z jednej strony zaterminowane na urządzeniach operatora, który obsługuje dany klaster szkół w rejonie, a z drugiej strony – na urządzeniach NASK ulokowanych na dzierżawionej od LIM DC powierzchni na -2 piętrze w Centrum LIM.

Partnerem działu jest:

Łącza mają być gotowe do użytku na koniec września bieżącego roku. Zasadniczo usługi będą świadczone przez rok (do czasu budowy węzłów regionalnych), ale łącza mogę być potrzebne dłużej. Dlatego od 1 października 2019 r. umowa o świadczenie usług teletransmisji przechodzi w tryb bezterminowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie wysokość miesięcznego abonamentu za usługę teletransmisji.

Do tej pory NASK ogłosił przetargi na teletransmisję z placówek edukacyjnych, na budową contact center dla OSE, na urządzenia brzegowe sieci i urządzenia LAN w szkołach, na usługi instalacji i serwisu urządzeń.