REKLAMA

Prawo komunikacji elektronicznej: zapraszamy do dyskusji

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE), zastępująca dyrektywy:

  • 2002/19/WE,
  • 2002/20/WE,
  • 2002/21/WE,
  • 2002/22/WE

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 grudnia 2018 r. i weszła w życie 20 grudnia 2018 r., wyznaczając państwom członkowskim czas na transpozycję przepisów dyrektywy do prawa krajowego nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r.

Projekt takiej transpozycji został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i przesłany izbom gospodarczym do tzw. prekonsultacji. Jako, że zmiany wprowadzane przez nowe Prawo komunikacji elektronicznej mogą okazać się kluczowe dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego (czy może raczej: rynku komunikacji elektronicznej) na kolejną dekadę serwis TELKO.in, wspierany przez Kancelarię IMP i osobiście Ireneusza Piecucha – Partnera Zarządzającego tą kancelarią – podejmuje inicjatywę podjęcia dyskusji dotyczącej kształtu planowanych regulacji.

Do dyskusji na łamach TELKO.in zapraszamy operatorów, dostawców, ekspertów. Nasza dyskusja prowadzona będzie wokół określonych wątków nowej regulacji. Czekamy na propozycję oraz zgłoszenia moderatorów dla takich wątków.

Aby dyskusja nie sprowadzała się wyłącznie do publikacji, będziemy proponować moderatorom poszczególnych zagadnień otworzenie grup dyskusyjnych na Facebooku lub w serwisie LinkedIn – tak, aby nadać naszym pracom dynamiki.

Wierzymy, że nasza dyskusja, przyczyni się do lepszego wykorzystania czasu, który pozostał do uchwalenia nowego prawa a wnioski z niej wynikające zostaną wykorzystane zarówno przez podmioty, które brać będą udział w oficjalnych konsultacjach, jak i przez osoby zaangażowane w proces legislacyjny po stronie administracji państwowej oraz po stronie parlamentarnej.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji prosimy o kontakt z Ireneuszem Piecuchem (Kancelaria IMP) lub z Łukaszem Decem (TELKO.in).

Rozpoczynamy krótkim omówieniem Rozdziału 5 Oddziału 2 projektu PKE, poświęconego zagadnieniu bezpieczeństwa sieci i usług, autorstwa Ireneusza Piecucha.

Czytaj: Prawo komunikacji elektronicznej – co w bezpieczeństwie sieci i usług?