REKLAMA

Premium Mobile skończyło 2018 na głębokim minusie

O blisko 87 proc. do niemal 28,9 mln zł wzrosły w ub.r. przychody Premium Mobile - wynika z przekazanego do KRS sprawozdania finansowego za 2018 r. MVNO działającego w sieci Polkomtela. Przychody z usług telekomunikacyjnych w ub.r. wzrosły o 87 proc. do 23,86 mln zł.

Operator, którego mniejszościowym udziałowcem jest grupa Cyfrowego Polsatu jest na głębokim minusie. Koszty działalności operacyjnej wyniosły niemal 48,8 mln zł (wzrost o 64 proc.), głównie za sprawą wyższych kosztów usług obcych, które wzrosły o 68 proc. do 42,75 mln zł (na co składać się muszą przede wszystkim opłaty hostingowe na rzecz Polkomtela). Ze sprawozdania wynika, że MVNO w ub.r. miał 20,5 mln zł straty operacyjnej i 20,8 mln zł straty netto.

Z rachunku przepływów wynika, że w 2018 r. wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału wyniosły niemal 42,3 mln zł. To dzięki nim na koniec roku spółka miała w kasie i na kontach bankowych 22 mln zł.

Z informacji dodatkowych do sprawozdania wynika, że w samym końcu 2018 r. udziałowcy podjęli uchwałę o podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 12,7 mln zł do kwoty 16,6 mln zł. Nowe udziały o wartości nominalnej 50 zł objął zarejestrowany na Cyprze WBN Holding Ltd. Cena emisyjna nowych udziałów wynosiła 250,16 zł. Emisja została zarejestrowana w styczniu 2019 r.

W ocenie zarządu, Premium Mobile posiada wystarczające środki finansowe do kontynuowania działalności przynajmniej przez 12 miesięcy i realizowania strategii szybkiego wzrostu.

Ze sprawozdania z działalności wynika, że w końcu lutego br. z czteroosobowego zarządu spółki odszedł Piotr Kowalczyk, dyrektor finansowy.

Sprawozdanie finansowe Premium Mobile
Sprawozdanie z działalności
Informacje dodatkowe