REKLAMA

UKE szuka wsparcia do regulacji instalacji budynkowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił postępowanie przetargowe na sporządzenie analizy współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie wykorzystania kabli telekomunikacyjnych w budynkach, która ma uwzględniać kwestie finansowe, usługowe i techniczne oraz prawne. Zamówienie obejmuje również przygotowanie rekomendacji oraz zapewnienie wsparcia eksperckiego dla pracowników UKE.

Z przedmiotu przetargu wynika, że UKE będzie regulował dostęp do instalacji budynkowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia określono na 463 dni od daty podpisania umowy, w tym 98-dniowy termin na wykonanie analizy i rekomendacji, oraz 365-dniowy termin na świadczenie wsparcia eksperckiego (z czego można szacować czas wdrożenia regulacji).

Wysokość wadium została wyznaczona na 4700 zł. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2018 r. Przy ocenie ofert pod uwagę brane będą trzy kryteria: cena - 50 proc. (50 punktów), koncepcja organizacji pracy - 30 proc. (30 punktów) i doświadczenie personelu wykonawcy - 20 proc. (20 punktów).

Według zapisów w dokumentacji przetargowej, analiza powinna m.in. uwzględniać:

1) omówienie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz ustawy z dn. 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w zakresie obowiązku udostępniania infrastruktury pasywnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych;

2) europejską praktykę związaną z regulacją/współpracą w zakresie kabli telekomunikacyjnych;

3) warunki techniczne związane z udostępnianiem/korzystaniem z kabli telekomunikacyjnych o różnych technologiach (FTTx, kable miedziane, kable koncentryczne);

4) porównanie umów/warunków udostępniania kabli telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie: praw i obowiązków stron; działań podejmowanych w ramach procedur instalacji, eksploatacji i utrzymania, zgłaszania i usuwania usterek; doprowadzania instalacji telekomunikacyjnych do nowych abonentów; metod rozliczeń i opłat oraz kar umownych; terminów rozpatrywania wniosków o dostęp do instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego oraz terminów związanych z zawarciem umowy o dostęp do kanalizacji kablowej.

Rekomendacje eksperckie dla pracowników UKE powinny zawierać:

1) wskazanie istotnych postanowień umów/warunków udostępniania kabli telekomunikacyjnych, które powinny być określone w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;

2) rekomendacje co do sposobu ustalania opłat przy uwzględnieniu różnej skali oraz miejsca prowadzonej działalności przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wraz z przygotowaniem narzędzia umożliwiającego wyliczenia opłat oraz wskazaniem jakie dane są niezbędne do dokonania wyliczeń.