REKLAMA

Przychody ATM z usług data center wzrosły o 28 proc.

O 6 pkt proc. – do 57 proc. wzrósł w 2020 r. udział segmentu usług centrów danych w przychodach ATM – wynika z raportu finansowego złożonego przez spółkę do KRS.

ATM w ub.r. osiągnął 170,1 mln zł przychodów (wzrost o 14,1 proc.), miał 83,6 mln zł EBITDA (wzrost o 12,9 proc.) i niemal 19,3 mln zł zysku netto (wzrost o 220 proc.). Zysk netto akcjonariusze spółki przeznaczyli na kapitał rezerwowy.

ATM od lat notuje wzrost udziału przychodów z usług centrów danych w przychodach. W 2019 r. przekroczył on nieznacznie 50 proc. i były wyższe niż przychody segmentu usług telekomunikacyjnych. Sięgnęły wówczas 75,9 mln zł. W ub.r. przychody z usług data center wzrosły do 97,2 mln zł. W tym samym okresie przychody telekomunikacyjne spółki pozostały praktycznie bez zmian (spadły o 0,1 mln zł), wynosząc 74,1 mln zł.

Główną częścią przychodów z usług centrów danych były przychody z kolokacji i usług security, które wyniosły 69,9 mln zł. W przypadku przychodów telekomunikacyjnych zdecydowana większość przypadała na transmisję danych oraz usługi głosowe (niemal 49 mln zł).

Po stronie kosztowej największymi pozycjami były amortyzacja (42,1 mln zł), usługi obce (34,4 mln zł), zużycie materiałów i energii (21,6 mln zł) oraz wynagrodzenia (19,9 mln zł). Wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej spółki – zarząd, rada nadzorcza i dyrektorzy spółki – wyniosły w ub.r. 7,8 mln zł (rok wcześniej 9,1 mln zł).

Nakłady inwestycyjne ATM wyniosły w ub.r. ok. 86 mln zł, z czego prawie 80 proc. wydano na przygotowanie do uruchomienia produkcyjnego kolejnego modułu data center oraz na zakup infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług dzierżawy serwerów dedykowanych i cloud computingu.

Z raportu za 2020 r. wynika, że sprzedaż pakietu 21 proc. udziałów Linx Telecommunications Holding – transakcja została zamknięta 30 grudnia 2020 r. – przyniósł spółce 54,2 mln zł. Spółka poniosła na tej transakcji stratę podatkową w wysokości niemal 9,3 mln zł. Udziały Linx odkupił OLH IV sp. z o.o. – podmiot powiązany z MCI.EuroVentures, poprzednim właścicielem ATM. W lipcu MCI.EuroVentures poinformował, że po sprzedaniu przez Linx spółki Svyaz (operator data center w Moskwie i Petersburgu) MCI.EuroVentures dostanie ok. 36 mln zł dywidendy.

W sprawozdaniu z działalności zarządu znajduje się informacja, że w samym końcu ub.r. ATM „dokonał spłaty dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych spółce przez banki: mBank SA oraz Santander Bank Polska SA i przystąpiła do Umowy Kredytu i umowy międzywierzycielskiej jako dodatkowy kredytobiorca „Additional Guarantor” oraz dodatkowy gwarant „Additional Borrower”. Na mocy Umowy Kredytowej spółka otrzymała 7-letnie finansowanie terminowe. Spółka zawarła także umowę ramową z mBank SA, na podstawie której otrzymała 5-letnie finansowanie obrotowe w formie linii wieloproduktowej”.

Sprawozdanie finansowe
Raport z działalności zarządu