REKLAMA

Przychody Networks! nie zmieniły się

Przychody Networks!, wspólnej spółki Orange i T-Mobile, w 2021 r. praktycznie się nie zmieniły w porównaniu z 2020 r. Wyniosły 204 mln zł. Tak jak dotychczas, udział klientów innych niż właściciele był marginalny.

Przychody od T-Mobile wzrosły o 2,9 proc. do 103,5 mln zł, zaś od Orange spadły o 2 proc. do 97,1 mln zł. Choć od lat w sprawozdaniach finansowych Networks! czytamy, że spółka „realizując strategię rozwoju kontynuowała pozyskanie nowych klientów i zleceń”, to efektów tego wciąż nie widać w wynikach. W ub.r. przychody od klientów innych niż właściciele wyniosły 3,38 mln zł (1,7 proc. łącznej wartości sprzedaży) i były o 22 proc. niższe niż rok wcześniej.

W najnowszym sprawozdaniu z działalności zarząd informuje, że 2021 r. był „rokiem intensywnego poszukiwania możliwości świadczenia usług zdalnych związanych z codzienną aktywnością OMC Operations & Maintenance Centre i powiązanym z nim OSS Operations Support System, a także przygotowaniem narzędzi IT do wsparcia realizacji tychże usług w modelu SaaS wraz ze wsparciem dla usług centrum nadzoru sieci (NOC). Dzięki pozyskanym klientom, pierwsze przychody z powyższych usług spodziewane są już od roku 2022”.

W kolejnych latach spółka „planuje rozszerzyć współpracę i pozyskać kontrakty w obszarze budowy mobilnej cyfrowej sieci łączności specjalnej dla branży energetycznej”. Źródłem przychodów mają też być usługi świadczone w oparciu o N!BoX, który oferuje funkcjonalność w zakresie smart meteringu. W tym przypadku chodzi usługi związane z o pozyskaniem i zarządzaniem informacją na temat parametrów środowiskowych stacji bazowych i innych obiektów sieciowych.

Po stronie kosztów Networks! odnotował wzrost o 1,4 proc. do 201 mln zł. To efekt wzrostu amortyzacji (o prawie 3 mln zł) i wynagrodzeń (o 800 tys. zł), który w części skompensowany został spadkiem kosztów usług obcych (o 2,4 mln zł).

Networks! w ub.r. miał 19,8 mln zł EBITDA – o 1 mln zł więcej niż w 2020 r. To efekt wyższej amortyzacji, która skompensowała spadek zysku operacyjnego do 4,6 mln zł (rok wcześniej – niemal 6,6 mln zł). Zysk netto wynosił blisko 3,2 mln zł (w 2020 r. – niemal 4,8 mln zł).

Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły blisko 20,7 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Tegoroczne inwestycje planowane są na poziomie 19,2 mln zł.

Ze sprawozdania wynika, ze w 2021 r. spółka wypłaciła udziałowcom bez mała 4,79 mln zł dywidendy. Zarząd rekomendował wypłatę zysku także w tym roku, ale uchwała zgromadzenia wspólników – odbyło się 22 czerwca 2022 r. – dotycząca podziału zysku za 2021 r. nie przewiduje jej wypłaty w tym roku.

Choć przeciętne zatrudnienie w spółce w 2021 r. pozostało niemal bez zmian (wynosiło 711 osób wobec 708 w 2020 r.), to zmieniła się jego struktura. O niemal 8 proc. (do średnio 333) wzrosła liczba zatrudnionych przy planowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych i o 11 proc. (do średnio 275) spadła liczba osób zajmujących się utrzymaniem sieci.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności