Raport UKE: Tylko segment internetu rośnie na polskim rynku telekomunikacyjnym

W 2013 r. łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 40,15 mld zł - to szacunki Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawione w raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, sporządzonym na podstawie danych przekazanych w ramach corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych za ubiegły rok.

Jak podkreśla UKE był to kolejny rok spadku przychodów z działalności telekomunikacyjnej. A siegnął on 3,7 proc. w stosunku do roku wcześniej. Największy spadek (4,8 proc.) odnotowano w przypadku telefonii stacjonarnej. Zwiększyła się natomiast popularność telefonii VoIP, w przypadku której liczba użytkowników wzrosła.

Spadki nie ominęły też usług telefonii mobilnej (o 1,6 proc.), na co wpływ miała obniżka MTR. Rynek ten odnotowuje spadek, mimo że rośnie liczba kart SIM w użytku.  W 2013 r. operatorzy w swoich bazach mieli zarejestrowanych łącznie ponad 56 mln kart SIM, co dało penetrację na poziomie 148 proc. I jak podkresla UKE, pomimo względnego nasycenia rynku usługami telefonii mobilnej w tym względzie utrzymał się liniowy trend wzrostu.

Telefonia mobilna pozostaje ciagle największym segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 2013 r. przychody telefonii mobilnej stanowiły prawie 46,3 proc. wartości całego rynku.  Zdecydowanie największą część przychodów (81 proc.) generowali klienci post-paid. Nie przełożyło się to jednak na strukturę klientów. W 2013 r. utrzymała się różnica z poprzedniego roku, czyli przewaga o 8,4 pp. liczby użytkowników usług „na kartę”. "UKE podkresla, że w 2013 r. ok. 1,55 mln klientów, a więc o 23,9 proc. więcej niż w roku wcześnniej, zdecydowało się na przeniesienie swojej usługi do innego operatora.

Jedynym segmentem, który zanotował wzrost były usługi dostępu do Internetu. Jego wartość  wyniosła 4,57 mld zł. Oznacza to, że w 2013 r. wartość rynku internetowego wzrosła o ponad 3,7 proc. w porównaniu do roku wcześniej.  Największe wpływy generowały usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem modemów 2G/3G i łączy xDSL, odpowiednio 30 proc.i 27 proc.

Jak szacuje UKE w 2013 r. prawie 88 proc. gospodarstw domowych miało dostęp do Internetu. Tym samym odnotowano wzrost w porównaniu do roku wcześniej o 10,1 pp. Wzrost ten był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2012 r., kiedy to poziom penetracji gospodarstw domowych dostępem do Internetu wzrósł o 4,3 pp. w odniesieniu do 2011 r. Z drugiej strony jednak w segmencie tym spada średni miesięczny przychód na abonenta, ktory wynosił w 2013 r. 32,1 zł, czyli o 2, 21 zł mniej niż w rok wcześniej.

Nadal zdecydowanie większą popularnością cieszył się Internet stacjonarny, z usług którego korzystało blisko dwukrotnie więcej osób niż z dostępu mobilnego.

Największą bazę użytkowników Internetu (łącznie stacjonarnego i mobilnego) miała Telekomunikacja Polska. Udział tej firmy w liczbie abonentów wyniósł 19,3 proc. i był niższy w porównaniu do 2012 r. o ponad 0,5 pp. Drugim co do wielkości operatorem pod względem liczby klientów usług internetowych był PTK Centertel.

Ponad 38 proc. użytkowników posiadało dostęp do Internetu o szybkości od 2 Mb/s do 10 Mb/s. Zwiększyła się jednka liczba łączy o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s. Korzystało z nich 35 proc. wszystkich abonentów