REKLAMA

Res.pl musi się pogodzić, że będzie konkurować ze Skyware w nowych budynkach

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Skyware, ISP z Rzeszowa, do nieruchomości położonych w Rzeszowie i należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, w tym do posadowionych na nieruchomościach lub będących w budowie budynków.

Spółdzielnia na należącej do niej w Rzeszowie nieruchomości rozpoczęła inwestycję polegającą na wybudowaniu budynków wielorodzinnych o charakterze mieszkalno-usługowym. Na dzień wydania decyzji przez UKE budowa nie została ukończona.

Skyware chciał tam świadczyć w przyszłości usługi telekomunikacyjne i we wrześniu 2020 r. skierował wniosek do spółdzielni w sprawie zawarcia umowy o dostępie do nieruchomości i do budynków, by mógł zrealizować inwestycję telekomunikacyjną.

Partnerem działu jest:

Spółdzielnia odpowiedziała, że zawarła już umowę na wykonanie instalacji telekomunikacyjnej z firmą Res.pl, innym rzeszowskim ISP. Nie była w tej sytuacji skłonna do negocjacji z kolejnym operatorem, Syware zdecydował się więc procedować sprawę przez UKE.

W listopadzie 2020 r. skierował do regulatora pismo, w którym wnioskował o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości i budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji poprzez umożliwienie mu dostępu do kanalizacji teletechnicznej spółdzielni (istniejącej lub przyszłej) oraz umieszczenia w niej kabli światłowodowych aż do punktów styku w budynkach oraz umożliwienie korzystania z punktów styku. Operator chciał też, by zapewnić mu korzystanie z instalacji telekomunikacyjnych w budynkach, a w przypadku ich braku pozwolić mu na ich budowę.

W trakcie postępowania spółdzielnia przekonywała UKE, że we wznoszonych budynkach zostanie wykonana instalacja telekomunikacyjna przez innego operatora telekomunikacyjnego i w związku z tym brak jest podstaw do zwarcia umowy o dostęp telekomunikacyjny do nich w trybie ustawy o wspieraniu rozwoju w zakresie dostępu do instalacji telekomunikacyjnej lub w zakresie udostępnienia nieruchomości celem budowy takowej instalacji. Zdaniem spółdzielni umowa powinna obejmować jedynie wykonanie przyłącza do budynku.

UKE nie przyjął tego argumentu wyjaśniając, że obowiązek dostępu do nieruchomości i wznoszonych na nich budynków jest niezależny od tego, czy budynek został ukończony i czy rozpoczęto jego użytkowanie, choćby w budynku istniała lub była wykonywana inna instalacja telekomunikacyjna. A na nieruchomościach, gdzie dopiero wznoszone są budynki, spółdzielnia ma obowiązek ich udostępnienia operatorowi, bez względu na to, czy ma już zawartą umowę z innym operatorem i czy infrastruktura tego operatora została już wykonana. Podkreślił też, że wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni powinni mieć zapewniony dostęp do będących w trakcie budowy budynków, polegający na możliwości wykonania w nich własnych instalacji telekomunikacyjnych.

Zgodnie z projektem decyzji Skyware jest uprawniona do:

  1. wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.