REKLAMA

REKLAMA: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Polskim Ładzie

REKLAMA

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest kolejną, która podlega nowelizacji w ramach Polskiego Ładu. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowych stawek ryczałtu czy sposób opodatkowania najmu prywatnego.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, to uproszczona forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. W odróżnieniu od klasycznego podatku dochodowego, podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest osiągnięty przez przedsiębiorcę przychód. Taka konstrukcja podatku co do zasady uniemożliwia pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty poniesione w związku z osiągnięciem przychodu. Wyjątek w tym zakresie stanowią m.in. składki ZUS, ulga abolicyjna oraz ulgi i odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o PIT.

Kto może stosować ryczałt?

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych skierowany jest w szczególności do tych podatników, którzy:

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym także działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych;
  • osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ryczałt – wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe

Możliwość stosowania omawianego rozwiązania jest wyłączona w przypadku, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • podatnik uzyskał przychód w wysokości przekraczającej 2 000 000 EUR w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie lub
  • suma przychodów wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki przekroczyła 2 000 000 EUR.

Ponadto, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określają grupy przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które podlegają wyłączeniu ze stosowania ryczałtu. Katalog ten obejmuje m.in. działalność aptek, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, kupno i sprzedaż wartości dewizowych, czy wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą.

Z ryczałtu nie mogą także w danym roku podatkowym skorzystać podatnicy podejmujący wykonywanie działalności po zmianie:

  • samodzielnie wykonywanej działalności na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • działalności wykonywanej w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie wykonywanej działalności przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
  • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą rozliczali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Ulga na złe długi

Stosowanie ulgi na złe długi pozwala wierzycielowi pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość nieuzyskanych należności podlegających zaliczeniu do przychodów należnych. W przypadku podatnika będącego dłużnikiem, który nie uregulował swoich zobowiązań, skutek będzie odwrotny i w konsekwencji będzie zobowiązany stosownie zwiększyć przychody, z którymi związane jest zobowiązanie. Polski Ład doprecyzowuje zasady stosowania ulgi na złe długi przez podatników rozliczających się z wykorzystanie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od tzw. najmu prywatnego

Polski Ład wprowadza znaczące zmiany w zakresie opodatkowania najmu prywatnego. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, podatnicy mogą wybrać formę opodatkowania takiego najmu, decydując pomiędzy zastosowaniem zasad ogólnych i zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.