Sąd nakazał Wasko zapłacić 8,6 mln zł Nexerze za opóźnienia przy POPC

Wasko otrzymało od Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez Nexerę. Dotyczy on kar umownych za opóźnienie w realizacji zawartych pomiędzy stronami umów na budowę sieci z programu 1.1 POPC i opiewa na ponad  8,6 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Wasko ma zapłacić 207 tys. zł tytułem kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się nakazu zapłaty do dnia zapłaty.

Wasko nie ma na razie zamiaru płacić i w ciągu  dwóch tygodni od dnia doręczenia wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty. W ocenie spółki kierowane przez Nexerę roszczenia nie znajdują uzasadnienia w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym, w szczególności, że opóźnienia wynikły z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Wasko. 

Wasko przypomina, że w ubiegłym roku wystąpiło do Nexery z pozwem o zapłatę wynagrodzenia w kwocie ponad 44, 5 mln zł.

W 2017 r. Wasko  podpisało 21 umów wykonawczych ze spółkami będącymi poprzednikami prawnymi Nexery o wartości 107,4 mln zł netto (132,1 mln brutto).