SferaNet nie ubiega się już o zewnętrze dofinansowanie, bo ma dotację z 1.1 POPC

W drugim kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży SferaNet, operatora ISP z Bielska-Białej, sięgnęły blisko 779,4 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. nastąpił ich niewielki spadek o
2,82 proc. Zysk netto operatora wyniósł blisko 39 tys. zł, w odniesieniu do porównywanego okresu roku ubiegłego jest to wynik niższy.

Zarząd tłumacz,y  że na obniżenie wyniku w drugim kwartale 2017 r. w porównaniu do drugiego kwartału 2016 r. w głównej mierze miały wpływ koszty pośrednie, poniesione na usługę dotyczącą sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1.1 POPC, na co przeznaczono 49 tys. zł. Również jednorazowa transakcja sprzedaży sprzętu komputerowego, która miała miejsce w czerwcu 2016 r. znaczącą wpłynęła na wyższy poziom przychodów w drugim kwartale 2016 r. W 2017 roku spółka również pozyskała zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego. Jednak ich realizacja nastąpi w trzecim kwartale 2017 r.

Zarząd podkreśla natomiast, że w porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku SferaNet odnotowała wzrost przychodów abonamentowych o 7,95 proc  W głównej mierze został on wypracowany dzięki podpisanym umowom z kontrahentami instytucjonalnymi. Pozyskanie klientów biznesowych, a tym samym rozbudowanie sieci infrastruktury, umożliwia poszerzenie dostępu do klientów indywidualnych. Dlatego w 2017 roku zarząd zakłada dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych. Odnotowano również wzrost przychodów ze sprzedaży usług dodatkowych. Spółka realizuje projekty budowlane w branży teletechnicznej, inwestując równocześnie w rozwój własnej sieci światłowodowej.

Za najważniejsze wydarzenie w ostatnim okresie zarząd SferaNet uznaje sfinalizowanie działań związanych ze staraniami spółki o dofinansowanie w ramach 1.1 POPC projektu dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim w powiatach bielskim i cieszyńskim. Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 33,6 mln zł, co stanowi 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu została określona na poziomie 61,8 mln zł

Wcześniej spółka zakładał pozyskanie finansowania zewnętrznego na preferencyjnych warunkach w celu wykonania kilkuset nowych przyłączy abonenckich w powiecie bielskim. W związku z koniecznością zaangażowania się w realizację projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” zarząd zawiesił czasowo realizację tego zamierzenia.

REKLAMA