Sferia czeka na wyroki w sprawie 800-tki

Operator z grupy Cyfrowego Polsatu opublikował sprawozdanie finansowe za 2021 r. Sferia od lat praktycznie nie prowadzi działalności operacyjnej i jej rola w grupie sprowadza się do kontynuacji sporów sądowych o częstotliwości radiowe, a ściślej mówiąc o blok w paśmie 800 MHz, który spółka eksploatowała przez wiele lat, w nietypowych okolicznościach alokowała, a wreszcie nie udało jej się uzgodnić z regulatorem warunków prolongaty tej rezerwacji.

Operator korzystał z bloku w paśmie 800 MHz od początku lat 2000’ – początkowo do użytku w sieci przywoławczej, a potem sieci CDMA. Plan modernizacji do technologii 3G/4G uniemożliwiała kolizja z częstotliwościami GSM-R, co wymagało obniżenia mocy nadajników Sferii, a więc niższy zasięg sieci. Aby tego uniknąć, Sferia domagała się alokowania rezerwacji na blok nie kolidujący z GSM-R – przed czym Urząd Komunikacji Elektronicznej długo się opierał. Wreszcie w 2013 r. udziałowcy Sferii zawarli porozumienie z rządem RP, na mocy którego alokacja została dokonana przez UKE.

Rząd uznał jednak, iż Sferia nie wypełniła warunków porozumienia, nie wycofując złożonych w sprawie skarg. Strona publiczna zażądała od operatora wypłaty 2,7 mln zł kary umownej. Sferia uważa żądanie za niezasadne. Spór sądowy w tej sprawie został zawieszony i jeszcze nierozstrzygnięty.

Nietypowe okoliczności zawarcia porozumienia spowodowały także protesty konkurencji, wedle której Sferia została niezasadnie uprzywilejowana. Sprawy z powództwa trzech konkurencyjnych MNO zakończyły się już zwycięstwem Sferii. Pozostała jeszcze nierozstrzygnięta finalnie sprawa z powództwa Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (reprezentującej interesy Orange) o uchylenie decyzji UKE dokonującej alokacji bloku Sferii. Sferia uzyskała korzystne dla siebie wyroki z 1. i 2. instancji, ale nierozstrzygnięta została jeszcze skarga kasacyjna Izby.

W tej samej sprawie porozumienia operatora z rządem interweniowała także Komisja Europejska, która od 2020 r. prowadzi postępowanie o ewentualne stwierdzenie, iż alokacja częstotliwości Sferii stanowiła niedozwoloną pomoc publiczną. Jest to faktycznie postępowanie przeciw Polsce, ale grupa Cyfrowego Polsatu składała w tym roku w tej sprawie wyjaśnienia. Sprawa czeka na ciąg dalszy, ale ewentualne skutki dotkną raczej Polskę jako taką a nie Sferię.

W 2018 r. zakończył się okres 5-letniej rezerwacji bloku w paśmie 800 MHz, z którego korzystała Sferia i cała grupa Cyfrowego Polsatu. UKE zaproponował przedłużenie na kolejne 15 lat za kwotę 1,7 mld zł. Sferia chciała rezerwacji krótszej i opłaty rozłożonej na raty. Regulator na to nie przystał i odmówił rezerwacji. Dwie decyzje UKE w tej sprawie zostały zaskarżone przez Sferię i obie sprawy doczekały się już niekorzystnych dla operatora decyzji w 1. i 2. instancji. Sferia złożyła jednak skargi kasacyjne i czeka na ich rozstrzygnięcie.

Warto przypomnieć, że blok radiowy będący przedmiotem wszystkich powyższych postępowań sądowych jest obecnie nieużytkowany i czeka na ponowną dystrybucję.