SMS-y od COI będą wysyłać Orange i Tide Software

W wyniku podzielonego na dwie części przetargu na świadczenie przez okres 24 miesięcy usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez dwóch niezależnych operatorów komórkowych Centralny Ośrodek Informatyki (COI) ostatecznie wybrał oferty Orange Polska (15,267 mln zł bez VAT wyniosła całkowita końcowa wartość umowy) i spółki Tide Software z Białegostoku (15,088 mln zł bez VAT - całkowita końcowa wartość umowy).

W części I przetargu złożonych zostało 6 ofert (ceny brutto):

  • Tide Software (18,558 mln zł)
  • Comverga (19,635 mln zł)
  • Polkomtel (19,719 mln zł)
  • T-Mobile Polska (19,350 mln zł)
  • Link Mobility Poland sp. z o.o. (22,558 mln zł)
  • Orange Polska (18,779 mln zł)

Wobec odwołania wniesionego w postępowaniu przez T-Mobile Polska, 17 grudnia zamawiający powtórzył czynność badania ofert. Po ponownym wyborze ofert w wyniku częściowego uwzględnienia odwołania oraz wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, oferty spółek Tide i Comverga dotyczące cz. I przetargu zostały odrzucone, a za najkorzystniejszą została uznana oferta Orange Polska.

Spółka Tide Software została zwycięzcą części II postępowania przetargowego COI, w której pięciu wykonawców (oprócz spółki Comverga) złożyło identyczne oferty jak w cz. I.

Głównym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia w obu częściach przetargu była cena (waga 60). Pozostałe dwa kryteria jakościowe to termin aktywacji usługi (waga 30) i dodatkowe funkcjonalności (waga 10).