REKLAMA

Spółdzielnia chce zobowiązania Orange do budowy sieci dla 4 operatorów

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany warunków umowy o dostęp do budynków w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, zawartej pomiędzy Puławską Spółdzielnią Mieszkaniową a Orange Polska.

Spółdzielnia wystąpiła do UKE z wnioskiem o wydanie decyzji zmieniającej umowę z Orange poprzez dodanie punktu zobowiązującego operatora do wybudowania sieci umożliwiającej zaciągnięcie kabli telekomunikacyjnych oraz umieszczenie urządzeń niezbędnych do świadczenia usług przez co najmniej czterech operatorów.

Według spółdzielni, w związku z powyższym m.in. instalowana kanalizacja kablowa budynków powinna posiadać odpowiednie wymiary, a rozmiary szafek telekomunikacyjnych powinny umożliwiać instalację rozgałęzień oraz urządzeń niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych nie tylko Orange.

UKE w projekcie decyzji odmówił zmiany umowy w sposób wskazany we wniosku spółdzielni.

Partnerem działu jest:

Regulator podkreślił, że ustalenie parametrów sieci (np. wielkość wewnątrzbudynkowej kanalizacji kablowej) jaką planuje zrealizować operator jest jego decyzją jako podmiotu gospodarczego, ponieważ wiąże się m.in. z określonymi kosztami, a w tym przypadku niewątpliwie ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych.

W ocenie UKE, w ramach swobody działalności gospodarczej i swobody kontraktowania, operator może realizować wspólne inwestycje z zainteresowanymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, na warunkach uzgodnionych przez strony. UKE podkreśla, że popiera takie inicjatywy, gdyż ich skutkiem jest zapewnienie efektywnego inwestowania w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną. Zastrzega jednak, że nie może nakazywać ich podejmowania, skoro brak jest przepisów przyznających mu do tego kompetencje.

REKLAMA