Spór między Metro Internet a warszawską wspólnotą o 250 zł miesięcznie za energię

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 18 zawartej w grudnia 2010 r. pomiędzy Metro Internet, ISP z Warszawy, a Wspólnotą Mieszkaniową Bogusławskiego 18. 

Zgodnie z umową z 2010 r. operator płacił wspólnocie miesięcznie 250 zł brutto za zużytą energię elektryczną zasilającą zamontowane przez niego urządzenia oraz korzystanie z udostępnionej powierzchni, na której były one zainstalowane. 

W maju 2021 r. Metro Internet zwróciło się do wspólnoty o zmianę tego zapisu w umowie ze względu na to, że  ISP wymienił urządzenia aktywne na  pasywne, które nie pobierały energii elektrycznej, wobec czego powinien ponosić wyłącznie koszty działania tych urządzeń. Tymczasem opłata ta była pobierana bez względu na realne koszty energii elektrycznej.

Wspólnota nie chciała się na to zgodzić i sprawa trafiła do UKE. 

Wspólnota w piśmie do UKE z czerwca 2023 r. wyrażała wolę polubownego rozwiązania spornej kwestii, jednak poddawała w wątpliwość argumenty Metro Internet. 

„Wypada zatem ponownie zwrócić uwagę na gołosłowność twierdzeń operatora, iż obecnie  miałby wykorzystywać wyłącznie pasywną sieć na terenie nieruchomości przy ul. Bogusławskiego 18 w Warszawie, czyli taką, która nie wymaga zasilania energią elektryczną” – przekonywała UKE. 

Wnioskowała też o przeprowadzenie dowodów poprzez wykonanie wizji lokalnej na terenie nieruchomości celem ustalenia, jakiego typu urządzenia wykorzystuje obecnie Metro Internet, i czy pozostałe aktywne urządzenia na terenie nieruchomości można odłączyć, gdyż nie należą do operatora lub ew. należą do innego podmiotu. Chciała też opinii rzeczoznawcy z zakresu czynszu najmu, by określić, jaka kwota należałaby się wspólnocie z tytułu wynajmowania powierzchni wykorzystywanej przez operatora pod umiejscowienie sieci oraz ewentualnie dodatkowo na okoliczność łącznie zużywanej energii elektrycznej przez urządzenia należące do operatora przez okres jednego miesiąca, przy założeniu, iż działają one 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

UKE odmówił jednak przeprowadzenia takiego postępowania dowodowego, bo jego zdaniem nie było ku temu podstaw. 

„W przypadku wniosku o przeprowadzenie dowodu z oględzin brak jest przesłanek do przeprowadzenia tego dowodu bowiem okoliczność, która miałaby zostać udowodniona została już ustalona w postępowaniu dowodowym przeprowadzonym w niniejszym postępowaniu na podstawie dowodów z dokumentów” – stwierdził regulator.

Wspólnota argumentowała, że operator nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność modyfikacji instalacji zamontowanej w budynku nr 18 przy ul. Bogusławskiego i nie został sporządzony żaden protokół związany z wprowadzonymi modyfikacjami, a ewentualne prace modernizacyjne instalacji odbyły się bez wiedzy i tym bardziej zgody wspólnoty.

UKE odpowiedział, że wspólnota była informowana o planach modernizacji infrastruktury wiadomością mailową z 31 marca 2022 r. Dodatkowo  umowa nie nakładała na operatora obowiązku przedstawienia projektu modernizacji sieci, ani sporządzenia protokołu po zakończeniu prac. Ponadto polegała ona wyłącznie na wymianie urządzeń w szafach, które zostały umieszczone w czasie budowy sieci. Tym samym modernizacja nie wpływała w żaden sposób na stan nieruchomości.

W konsekwencji, Prezes UKE uznał oświadczenia Metro Internet zawarte w piśmie o zmianie standardu sieci na pasywną za wiarygodne, analogicznie jak w innych sprawach, w których stan faktyczny ustalany jest na podstawie oświadczeń operatorów telekomunikacyjnych.

„Nie ma więc podstaw do tego, aby w  prowadzonym postępowaniu uznać oświadczenia operatora za niewiarygodne wyłącznie z tej przyczyny, że wspólnota je kwestionuje" – ocenił UKE.

Stwierdził też, że nie ma podstawy prawnej do funkcjonowania na gruncie obowiązującej umowy między operatorem a wspólnotą opłaty miesięcznej wnoszonej z góry za dany miesiąc, tj. bez analizy okoliczności, jakie w danym miesiącu wystąpiły wpływające na koszty zapewnienia dostępu. Regulator do umowy wprowadził za to postanowienia o nieodpłatnym dostępie do budynku i nieruchomości oraz ograniczeniu rozliczeń stron wyłącznie do zwrotu kosztów związanych z realizacją dostępu.

Zatem zgodnie z projektem decyzji UKE zmiana umowy obejmuje:

  • usunięcie postanowień wskazujących na odpłatność dostępu,
  • wprowadzenie postanowień dotyczących zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z umowy.