Sprzedaż sprzętu motorem wzrostu przychodów Grupy Polsat Plus

Ponad 7 proc. wzrost przychodów rok do roku do niemal 3,2 mld zł odnotowała grupa Cyfrowego Polsatu w I kwartale 2023 r. To w dużej mierze efekt wyższych przychodów ze sprzedaży sprzętu, które wzrosły z 337 mln zł w I kwartale 2022 r. do 485 mln zł w I kwartale br.

Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych, w tym z usług telekomunikacyjnych, wzrosły nieznacznie – o 11,6 mln zł – do nieco ponad 1,73 mld zł. Grupa odnotowała spadek – o 2,6 proc. do 792 mln zł – przychodów z usług hurtowych, co spowodowane było ubytkiem przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich, który w części został skompensowany wyższymi przychodami z reklamy i sponsoringu (wzrost o 4,1 proc. do 284 mln zł) oraz od operatorów satelitarnych i kablowych.

Grupa w I kwartale wypracowała 761 mln zł skorygowanego EBITDA (o 4,9 proc. mniej niż rok wcześniej) i odnotowała na tym poziomie spadek marży o 3 pkt proc. do 23,8 proc. Zysk netto grupy wyniósł 71 mln zł i był trzykrotnie niższy niż rok wcześniej

Cyfrowy Polsat tradycyjnie nie podał wyników głównych spółek telekomunikacyjnych, czyli Polkomtelu i Netii. W zawierającym je segmencie usług B2C i B2B przychody wyniosły 2,67 mld zł zaś EBITDA – 663 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 2,53 mld zł i 704,1 mln zł. Marża skorygowanego EBITDA wynosiła 24,8 proc. i była o 3,1 pkt proc. niższa niż rok wcześniej.

Na wynik netto grupy wpływ miały wysokie, wynikające z poziomu stóp procentowych koszty finansowe obsługa długu. W I kwartale br. odsetki (powiększone o premię za przedterminowy wykup obligacji) wyniosły 278 mln zł wobec 118 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. W końcu I kwartału średni ważony koszt odsetek od kredytu i obligacji wynosił 9 proc.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że po zaplanowanej na 16 maja spłacie starego kredytu raty nowego kredytu będą płacone od 2024 r., a główne płatności przypadają na 2028 r.

Z raportu wynika, że w końcu marca Grupa Polsat Plus świadczyła niemal 5,89 mln klientów kontraktowych (spadek w porównaniu z marcem 2022 r. o 2,1 proc.) w sumie 13,16 mln usług (spadek rok do roku o 1,6 proc.), w tym 6,23 mln usług telefonii komórkowej (wzrost o 0,4 proc.), 1,98 mln usług dostępu do internetu (spadek o 0,9 proc.) oraz 4,95 mln usług płatnej telewizji (spadek o 4,4 proc.). Liczba usług przedpłaconych w skali 12 miesięcy spadła o 4,9 proc. do 2,69 mln. W tym segmencie grupa miała 2,54 mln klientów usług telefonii komórkowej (spadek o 4,7 proc.) i 30 tys. klientów mobilnego internetu (spadek o 18,9 proc.).

W porównaniu z końcem 2022 r. liczba klientów kontraktowych w I kwartale br. spadła o 47 tys., a liczba kupowanych przez nich usług o 122 tys. Liczba usług telewizyjnych zmniejszyła się o 98 tys, telefonii komórkowej o 6 tys., a internetowych o 18 tys. W segmencie usług przepłaconych w I kwartale przybyły 2 tys. usług. Wzrost to zasługa płatnej telewizji (przybyło 39 tys. takich usług), który z powodzeniem skompensował spadki liczby klientów usług telefonii komórkowej (o36 tys.) i internetu mobilnego (o 1 tys.).

Spadek liczby klientów kontraktowych spółka tłumaczy „przede wszystkim malejąca popularność technologii satelitarnej, jak również utrzymujący się proces konsolidacji klientów kontraktowych pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego”. Spadki liczby usług płatnej telewizji „głównie z repozycjonowania cenowego i zmiany strategii oferowania naszych serwisów wideo online (w 2021 roku platformę Ipla zamieniliśmy na odmiennie spozycjonowaną cenowo nową ofertę Polsat Box Go), mniejszej liczby świadczonych usług telewizji satelitarnej oraz podjętej decyzji o zaprzestaniu świadczenia usługi TV Mobilna”. Spółka dodaje, że „spadek ten jest częściowo kompensowany rosnącą liczbą usług telewizyjnych świadczonych w technologii internetowej (IPTV/OTT)”.

Komentując podczas wideokonferencji z dziennikarzami wyniki grupy Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu twierdził, że są one solidne. – Funkcjonujemy w niekorzystnych warunkach rynkowych – podkreślał wielokrotnie.

W raporcie Cyfrowy Polsat poinformował, ze w styczniu sprzedał TiVi Foudation 1 tys. akcji Netii, zaś w lutym Telewizja Polsat sprzedała 50 proc. udziałów w spółce Polsat Jim Jam, czyli wszystkie posiadane. Podczas wideokonferencji przedstawiciele zarządu nie odpowiedzieli na pytanie dotyczące warunków finansowych sprzedaży Polsat Jim Jam.

Raport finansowy za I kwartał 2023 r.
Prezentacja wyników
KPI