Stoen wnioskuje w UKE o zmianę decyzji w sprawie słupów

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że wpłynął do niego wniosek spółki energetycznej Stoen Operator o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Prezesa UKE, która  określa „warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen linii niskiego i średniego napięcia” z lutego 2021 r. (nr DR.WIT.6082.2.2019.182).

Stoen już wcześniej zaskarżył decyzję UKE w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten zaś wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2023 r. sygn. akt XVII AmT 36/21 oddalił odwołanie firmy energetycznej. Od wyroku Stoen złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Złożenie apelacji spowodowało, że decyzja dla Stoen jest nieprawomocna.  

UKE zwraca jednak uwagę, że pomimo braku prawomocności, podlega ona wykonaniu, ponieważ jest ostateczna i posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Powyższe okoliczności powodują, że Prezes UKE obowiązany jest wszcząć i prowadzić postępowanie administracyjne z wniosku Stoen. Brak prawomocności decyzji dla Stoen nie stanowi przesłanki ani do odmowy wszczęcia, ani do zawieszenia postępowania w sprawie.

Wszczęcie postępowania nie przesądza o tym, czy Prezes UKE przychyli się do wniosku Stoen. Na ewentualną zmianę decyzji dla Stoen będzie miał wpływ materiał dowodowy, który Prezes UKE zgromadzi w sprawie.

Stoen przed SOKiK argumentował m.in., że jego ceny za dostęp do słupów powinny być wyższe niż te określone w decyzji UKE. A to ze względu, że działa on wyłącznie w Warszawie, a więc na terenie znacznie mniejszym niż inne podobne firmy energetyczne (OSD). To zaś wpływa na zwiększone koszty działalności przedsiębiorstwa. SOKiK nie przychylił się do stanowiska OSD oddalając odwołanie.

Stoen się jednak nie podaje, a Prezes UKE zaprasza organizacje społeczne do aktywnego udziału w postępowaniu.