REKLAMA

Stolica skorzysta z telefonii komórkowej Polkomtela

Miasto Stołeczne Warszawa wybrało ofertę złożoną przez Polkomtel w przetargu na świadczenie przez okres 3 lat usług telefonii komórkowej wraz z dostawą niezbędnych do tego elementów i urządzeń. Umową objęty jest urząd miasta stołecznego Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz samorządowe instytucje kultury.

Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 15,990 mln zł (bez VAT). Drugim operatorem uczestniczącym w przetargu był Orange Polska.

Cena (waga 90) była głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert. Drugie kryterium, jakościowe, to funkcjonalność aplikacji do zarządzania usługami (waga 10).