REKLAMA

System DNS dla OSE na początek w najmie

NASK prowadzi postępowanie na „Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usługi DNS dla sieci OSE”. Maksymalna przewidywana kwota na realizację tego zamówienia wynosi 922,5 tys. zł brutto.

Zamówienie obejmuje najem systemu realizującego funkcje serwera DNS (DNS resolver) wraz z funkcjonalnością ochrony użytkownika przed niebezpiecznymi treściami w internecie poprzez filtracje zapytań DNS, niezbędnego do używania i świadczenia usług bezpieczeństwa w ramach OSE. W ramach zamówienia wykonawca ma dostarczyć również usługi: instruktażu, wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej. Na zlecenie zamawiającego, jednokrotnie w toku obowiązywania umowy, wykonawca może być zobowiązany do wykonania relokacji systemu.

Partnerem działu jest:

Umowa ma być zawarta na czas określony i będzie realizowana etapami. Wyglądać to ma tak, że wybrany wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 28 grudnia 2018 r., dokona instalacji i uruchomienia urządzeń oraz wykona i przedstawi do odbioru kompletną koncepcję techniczną. Drugi etap to wdrożenie systemu w zakresie niezbędnym do obsłużenia 4,4 szkół (132 tys. komputerów, 36 tys. zapytań DNS na sekundę i 200 tys. jednocześnie pracujących użytkowników), oraz przeprowadzenie testów. Jednocześnie do 28 grudnia 2018 r. wybrany wykonawca wykona usługę instruktażu i przekaże dokumentację powykonawczą, co będzie warunkiem podpisania protokołu odbioru systemu. Wreszcie wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia serwisowego i asysty technicznej przez sześć miesięcy od dnia odbioru systemu.

NASK planuje po zakończeniu najmu systemu (lub pod jego koniec) uruchomić docelowy system realizujący funkcje serwera DNS (DNS resolver) wraz z funkcjonalnością ochrony użytkownika przed niebezpiecznymi treściami w internecie poprzez filtracje zapytań DNS. Zgodnie z założeniami projektu OSE docelowy system będzie zwymiarowany do 30 tys. szkół. NASK planuje uruchomienie postępowania zakupowego na docelowy system w ramach OSE w 4 kwartale 2018 r. lub w 1 kwartale 2019 r. NASK zakłada, że warunki i sposób wyboru docelowego systemu będą zbliżone do warunków zastosowanych w obecnym postępowaniu, z tą różnicą, że docelowy system zostanie zakupiony, a nie wynajęty.

REKLAMA