REKLAMA

T-Mobile chciał nieodpłatnie wejść do królestwa Toyi

Aktualizacja 24.11.2021

W swym stanowisku konsultacyjnym T-Mobile nie zgadza się z decyzją UKE, która odmawia mu budowy instalacji telekomunikacyjnej w budynku w Łodzi przy ul Łąkowej 29 należącym do Toya. Operator podtrzymuję swoje żądanie w zakresie możliwości wykonania przyłącza radiowego oraz instalacji telekomunikacyjnej w budynku w miarę pozyskiwania abonentów i wnosi o zmianę w powyższym zakresie projektu decyzji.  

T-Mobile wskazuje m.in., że w przedstawionym projekcie decyzji Prezes UKE podtrzymuje wykreowaną przez siebie zasadę niedublowania instalacji, czym zmierza jedynie do uniemożliwienia niezależnego świadczenia usług użytkownikom końcowym.

–  Realizacją celu, jakim jest jak najefektywniejsze wykorzystanie infrastruktury teletechnicznej, byłoby zobowiązanie podmiotu nieświadczącego usług do wycofania kabla telekomunikacyjnego z takiej infrastruktury technicznej, aby nie zajmować miejsca innym zainteresowanym lub określenie warunków finansowych zwrotu części utrzymania takiej instalacji. Jednak decyzje nie zmierzają do rozwiązania problemu całościowo, a jedynie częściowo – i to jest błąd, który skazuje użytkownika końcowego na wielomiesięczne oczekiwanie, aż usługodawca porozumie się z udostępniającym lub skorzysta z usługi innego przedsiębiorcy będącego w komitywie z udostępniającym – argumentuje T-Mobile.

Według T-Mobile, blędne jest np. to, że UKE dopuszcza pobieranie opłat za dostęp do części wspólnych jak szachty czy dach, które są częściami składowymi nieruchomości, a nie sa odrębną infrastrukturą techniczną jak wskazuje regulator, a część składową – w ocenie T- Mobile – należy traktować jak część główną.

Operator zarzuca też UKE, że urząd nie  zweryfikował, na jakich warunkach finansowych Toya udostępnia infrastrukturę telekomunikacyjną w ramach dostępu, czy dla wszystkich wnioskujących te warunki są jednakowe i czy nienaruszają ochrony konkurencji.

Ponadto, T-Mobile wyraża zdziwienie, że jeśli inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni mieli możliwość wykonania własnych instalacji, to niezrozumiałym jest inne uregulowanie względem niego i odmówienie T-Mobile wykonania własnej niezależnej instalacji telekomunikacyjnej.

Inaczej projekt decyzji UKE ocenia Toya. W przesłanym stanowisku reprezentująca ją Kancelaria Prawna Media podkreśla, że odpowiada ona przepisom prawa i wnosi opublikowanie jej w niemienionym kształcie. 

---

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla T-Mobile Polska do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

W przeszłości przy Łąkowej 29 mieściła się łódzka Wytwórnia Filmów Fabularnych. Kilka lat temu teren został zrewitalizowany. Powstały, tam m.in.: nowoczesny biurowiec MediaHUB, hotel DoubleTree by Hilton Łódź, klub Wytwórnia, Kino 3D Wytwórnia. W projekt zainwestowali właściciel grupy Toya, która ma w sąsiedztwie swą siedzibę.

T-Mobile w grudniu 2020 r. zwrócił się do właściciela obiektu, firmy Toya z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości i budynku w związku z planową inwestycją telekomunikacyjną. 

Strony nie doszły do porozumienia i w tej sytuacji w marcu 2021 r. T-Mobile skierował sprawę do UKE. We wniosku do regulatora operator operator wyjaśnił, że jego celem jest doprowadzenie do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz wykonanie w nim instalacji telekomunikacyjnej za pomocą kabli światłowodowych. Jednocześnie T-Mobile wnioskował o prawo wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej budynku, możliwość korzystania z punktu styku, a także możliwość doprowadzenia przyłącza do budynku w postaci radiolinii.

Toya poinformowała UKE, że posiada instalację telekomunikacyjną w obiekcie wykonaną za pomocą kabli światłowodowych i jednocześnie wskazała innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających w budynku, posiadających własne instalacje telekomunikacyjne. Ponadto przedstawiła w piśmie swoje stanowisko w sprawie, w którym argumentowała brak zasadności wydania decyzji zgodnie z wnioskiem T-Mobile w zakresie wykonania drugiego przyłącza telekomunikacyjnego w postaci radiolinii, wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku, a także braku prawnej możliwości wykorzystania przez T-Mobile istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku, jak i punktu styku na gruncie przepisów megaustawy telekomunikacyjnej.

UKE w rozstrzygnięciu zauważył, że w obiekcie znajdują się instalacje telekomunikacyjne w technologii światłowodowej, pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, które stanowią własność Toya i Netii. Każdy z tych operatorów zdeklarował, że ich instalacje mogą zostać udostępnione T-Mobiile odpłatnie.

Jak się okazało, T-Mobile prowadził negocjacje z Toyą, ale uznał, iż oferowane przez łódzką kablówkę warunki dostępu na podstawie art. 139 Pt nie spełniają jego oczekiwań finansowych. Założeniem ekonomicznym T-Mobile było bowiem uzyskanie nieodpłatnego dostępu do instalacji telekomunikacyjnej sieci Toya. UKE uznał jednak, że nieuzyskanie konsensusu pomiędzy stronami negocjacji w zakresie warunków dostępu do nieruchomości i budynku nie może zostać uznane za odmowę zapewnienia dostępu, szczególnie że Toya ma prawo do żądania opłat za wykorzystanie swojej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

T-Mobile przekonywał, że ze względu na wygórowane oczekiwania finansowe Toya nie zgodził się na zawarcie umowy po zaproponowanych przez nią stawkach. Według UKE, T-Mobile nie przedstawił jednak dowodów, że warunki finansowe zaproponowane przez Toya  są dla niego dyskryminujące lub uniemożliwiają mu oferowanie użytkownikom końcowym konkurencyjnych warunków świadczenia usług. Tym bardziej, że w budynku z infrastruktury sieci Toya korzystają Netia (która posiada w budynku także własną instalację) oraz firma Globitel.

UKE podkreślił też, że negocjacje pomiędzy Toyą a T-Mobile zostały zakończone przez tego drugiego, który domagał się nieodpłatnego wykorzystania instalacji telekomunikacyjnej  w budynku. 

Ostatecznie zgodnie z projektem decyzji T-Mobile jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie umożliwienia T-Mobile Polska wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku oraz umorzenie w zakresie zapewnienia T-Mobile Polska dostępu do budynku polegającego na możliwości nieodpłatnego wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej, umożliwieniu nieodpłatnego korzystania z punktu styku w budynku oraz umożliwieniu doprowadzeniu radiowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.