REKLAMA

T-Mobile dostarczy łącza internetowe MRPiPS

Spośród trzech złożonych ofert w przetargu na usługi transmisji danych i centralnego dostępu do internetu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za najlepszą uznało tę złożoną przez T-Mobile Polska (7,943 mln zł).

Dwaj pozostali operatorzy uczestniczący w postępowaniu przetargowym to Netia (z ofertą 10,511 mln zł) i Orange (11,330 mln zł). Początkowa całkowita wartość zamówienia była szacowana na 8,015 mln zł.

Cena (waga 60) była głównym kryterium udzielenia zamówienia. Pozostałe trzy jakościowe kryteria to: świadczenie usługi w oparciu o łącza dostępowe w technologii światłowodowej (waga 20), czas usunięcia awarii łączy w kategorii SLA B (waga 15) oraz termin zestawienia, uruchomienia i oddania do eksploatacji łączy dostępowych (waga 5).

Zamówienie obejmuje: zestawienie, uruchomienie i oddanie do eksploatacji łączy dostępowych oraz świadczenie przez 3,5 roku usługi transmisji danych i centralnego dostępu do internetu. W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa.

REKLAMA