Telekomy to relatywnie rzetelni płatnicy

Niespełna pół miliard złotych sięga łączna wartość przeterminowanych zobowiązań działających w Polsce podmiotów z sektora informacji i komunikacji na koniec 2018 r. – wynika z danych rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Można więc uznać, że operatorzy telekomunikacyjni relatywnie są dość rzetelnymi płatnikami, w sytuacji gdy  łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw na koniec 2018 r. wyniosła 29,57 mld zł, a rekordzistą był handel, gdzie  wartość zaległości sięga  prawie 6,5 mld zł. Niewiele lepiej wypada przemysł, gdzie kwota ta wynosi 5,1 mld zł.

Generalnie zjawisko przeterminowanych zobowiązań  w największym stopniu dotyczy handlu, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Ich udział w ogólnej kwocie przeterminowanego zadłużenia wyniósł na koniec ub.r. ponad 61 proc.

Według BIG InforMonitora 3,8 proc. firm w sektorze informacji i komunikacji ma problemy z regulowaniem w terminie zaległości wobec banków i kontrahentów. I jest to jeden z niższych wskaźników w zestawieniu.

Największe ryzyko zawarcia kontraktu z przedsiębiorstwem, które ma problem z terminowymi płatnościami w relacjach z innymi firmami oraz bankami istnieje w transporcie,  górnictwie oraz sektorze zajmującym się dostawą wody, gospodarką ściekami oraz odpadami. Nie płaci tu na czas od 8,5 do 8,9 proc. firm, czyli co najmniej co dwunasta. Dla porównania w całej gospodarce odsetek ten wynosi 6,1 proc. przy liczbie 295,57 tys. nierzetelnych płatników.

Od 2017 r. udział przedsiębiorstw z opóźnionymi płatnościami widocznymi w BIG InfoMonitor oraz BIK, na minimum 30 dni i kwotę co najmniej 500 zł, zwiększył się o 0,7 p.p.