REKLAMA

Trudne rozmowy Der.Net z firmą od wiatru w Łasku

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla spółki Der.Net, ISP z Łasku do nieruchomości położonych w Łasku, w tym do posadowionych na nich budynków objętych wnioskiem, w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych.

Chodzi o budynki mieszkalne, którymi zarządza spółka Eko-Wiatr z Łasku założona przez specjalistów z zakresu energetyki wiatrowej. Operator w styczniu 2021 r. wystąpił do niej z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły od porozumienia i w kwietniu 2021 r. sprawa trafiła do UKE. ISP z Łasku wnioskował o możliwość  doprowadzenia światłowodowych przyłączy do budynków oraz  wykonanie w nich  światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych.

UKE wezwał operatora do wyjaśnienia, czy posiada instalacje telekomunikacyjne w budynkach posadowionych w Łasku przy ul. 1 Maja 9, ul. Prostokątnej 1 i ul. Narutowicza 32. Pytał również, czy Der.Net wystąpił o uregulowanie bezumownego korzystania z tych budynków.

Operator wyjaśnił, że nie posiada wewnątrzbudynkowych instalacji telekomunikacyjnych we wskazanych
budynkach, a instalacje telekomunikacyjne należące do niego poprowadzone są napowietrznie po słupach przy tych budynkach, jedynie do niektórych lokali w tych budynkach. 

We wrześniu 2022 r. informował natomiast, że porozumiał się z zarządcą w zakresie dostępu do budynków przy ul. 1 Maja 9 oraz ul. Jana Pawła II 15 i posiada tam już własne instalacje telekomunikacyjne.

UKE ustalił natomiast, że w trzech  budynkach przy ul. Wróblewskiego 3, ul. Narutowicza 32 oraz ul. Prostokątnej 1 nie ma instalacji telekomunikacyjnych przystosowanych do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanych w technologii światłowodowej. Tym samym na spółce Eko-Wiatr spoczywa obowiązek umożliwienia ISP z Łasku wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków.  

Inaczej sprawa miała się jednak w przypadku w budynku w Łasku przy ul. Jana Pawła II 14 oraz 
we wsi Teodory-Osiedle 1-4. Tam znajdują się już instalacje telekomunikacyjne wykonane w technologii światłowodowej pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s należące do Nexery, która potwierdziła możliwość wykorzystania tych instalacji przez Der.Net.  W ocenie UKE spełniają one zapotrzebowanie ISP z Łasku w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych i może z nich skorzystać.

Zgodnie z projektem decyzji Der.Net jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej w trzech budynkach objętych wnioskiem,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy oraz instalacji telekomunikacyjnej, w tym kanalizacji kablowej, wykonanych na podstawie decyzji Prezesa UKE,
  4. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.

Decyzja zakłada również odmowę ustalenia warunków dostępu dla Der.Net w zakresie możliwości wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków objętych wnioskiem.