REKLAMA

Trzy telekomy pod ochroną rządu

Aż trzy firm telekomunikacyjne – Emitel, TK Telekom i Hawe Telekom – znalazły się na liście firm objętych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

Taką możliwość daje rządowi ustawa o kontroli niektórych inwestycji z lipca 2015 r. Zgodnie z nią Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie, a także organ kontroli właściwy dla każdego z ujętych w wykazie podmiotów, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną.

W aktualnym wykazie znalazło się w sumie 9 podmiotów – oprócz trzech spółek telekomunikacyjnych, firmy energetyczne, PKN Orlen, KGHM i Azoty Puławy.

W przypadku telekomów organem kontroli jest minister właściwy do spraw gospodarki. Organ kontroli ma m.in prawo do zgłaszania sprzeciwu do nabycia udziałów lub akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie.