REKLAMA

TV Trend: Nowe badanie rynku mediów – trwa przeciąganie liny

Przedstawiciele rynku mediów i reklamy (PBI, MOC TV, KBR i Koalicja Marketerzy ds. Lepszych Badań) organizują się wokół możliwości stworzenia tzw. badania jednoźródłowego i występują do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z propozycją modelu współpracy.

Postulują podział odpowiedzialności pomiędzy rynkiem a KRRiT w trzech obszarach projektu:

  • technologia,
  • badanie założycielskie,
  • organizacja badania

zgodnie z nakładami finansowymi na te obszary.

Uważają, że kwestie związane z organizacją badania powinny leżeć po stronie rynku. Ten zaś chce sam zorganizować jednolite badanie popularności treści w telewizji, radiu i internecie. Dialog pomiędzy przedstawicielami rynku a firmą Telemetria Polska, działającą w imieniu KRRiT, w sprawie modelu współpracy toczy się od kilku miesięcy. Telemetria Polska proponuje przedstawicielom rynku tylko udział w ciałach doradczych. Reprezentanci rynku, jako alternatywę rekomendują podział obowiązków.

Przedstawiciele rynku mediów sugerują, aby KRRiT i współpracujące z nią podmioty (Instytut Łączności, Telemetria Polska) koordynowały obszary technologii oraz badania założycielskiego. Równocześnie deklarują swoje wsparcie merytoryczne w tych obszarach – m.in. w zakresie opracowania zasad rekrutacji do badania założycielskiego.

Strona rynkowa chce wziąć na siebie odpowiedzialność za koordynowanie trzeciego obszaru – organizacji badania, czyli rekrutacji i realizacji badania panelowego, przy merytorycznym wsparciu ze strony KRRiT. Zdaniem przedstawicieli rynku, jest to obszar najbardziej zbliżony do mediów, wykorzystywany w codziennej pracy, zarówno mediowej, jak i reklamowej.

Przedstawiciele rynku są gotowi do włączenia się w prace nad technologią i rekrutacją uczestników badania, gdy tylko uzyskają akceptację proponowanego modelu współpracy.

Równocześnie strona rynkowa pracuje nad sformalizowaniem współpracy pomiędzy nadawcami telewizyjnymi, radiowymi, wydawcami internetowymi oraz reklamodawcami. W najbliższym czasie strony przystąpią do podpisania listu intencyjnego. Docelowo powstanie organizacja, która będzie zarządzać badaniem jednoźródłowym po stronie rynkowej. Trwa też przegląd dostępnych metodologii oraz spotkania z instytutami badawczymi. Odbyły się już cztery, z firmami: Nielsen, Gemius, Kantar oraz Ipsos, a w najbliższym czasie planowane są kolejne.