AKCJA SPOŁECZNA

[TV Trend] Podatkiem w VoD

Nowy podatek audiowizualny obowiązuje od 1 lipca br. Do ustawy o kinematografii (art. 19) dodano przepisy, regulujące m.in. wysokość i zasady dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF)przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz zwolnienia z obowiązku wpłat.

Podatek obejmuje takie podmioty, jak Netflix, Cyfrowy Polsat i TVN Discovery Polska. Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, wskazane podmioty (m.in. Netflix, Cyfrowy Polsat za Iplę, TVN Discovery Polska za Player, Amazon, CDA i Apple) mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz PISF w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Natomiast podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, jeśli ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dokonuje wpłaty, o której mowa powyżej, ustalanej na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez nową daninę Polski Instytut Sztuki Filmowej ma zyskać w 2020 roku ok. 15 mln zł. Obowiązek dokonania ww. wpłat nie ma zastosowania do podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie: będącego mikroprzedsiębiorcą lub którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie przekroczyła 1 proc. abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu.

Liczbę użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu określa się na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu wg stanu na 31.12.2019 roku, określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, wynosi 7 770 794.

TV Trend, to nowe przedsięwzięcie, którego celem jest profesjonalny opis rynku treści wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem retransmisji w sieciach teleinformatycznych. Partnerem TELKO.in w tym przedsięwzięciu oraz redaktor prowadzącą jest Danuta Harenda, która przez wiele lat kierowała jednym z najważniejszych branżowych tytułów związanych z rynkiem telewizji kablowych oraz wideo kontentu i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych dziennikarzy specjalistycznych mediów tego segmentu. TV Trend ze swoją problematyką tymczasem gościnnie na łamach TELKO.in, a za kilka miesięcy we własnym serwisie. Zapraszamy do lektury i współpracy.