AKCJA SPOŁECZNA

UKE: 4,5 zł za dostęp do słupa energetycznego

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt decyzji ustalającej warunki dostępu dla firmy Giga Komputer do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja w postaci słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia zlokalizowanych w gminach Tczów, Lipsko i Zwoleń oraz w Pionkach (woj. mazowieckie).

UKE stwierdził, że operator jest uprawniony do wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektroenergetycznych poprzez podwieszenie światłowodowych kabli telekomunikacyjnych z osprzętem towarzyszącym (m.in. uchwyty mocujące, mufy nasłupowe, stelaże zapasu kabla) pod linią elektroenergetyczną napowietrzną niskiego napięcia oraz utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii infrastruktury telekomunikacyjnej podwieszonej na słupach elektroenergetycznych.

Jedną z kwestii spornych w negocjacjach między PGE a Giga Komputer była wysokości opłaty z tytułu udostępnienia operatorowi słupów elektroenergetycznych. W tym przypadku UKE określił stawkę na 4,5 zł miesięcznie za każdy wykorzystywany słup, choć Giga Komputer wnioskował o stawkę 3 zł, a zakład energetyczny o kwotę 5,41 zł. Regulator swą decyzję umotywował tym, że z zebranych przez niego informacji, wynika, że najczęściej występującą stawką z tytułu udostępnienia jednego słupa elektroenergetycznego jest właśnie stawka w wysokości 4,5 zł.

UKE zwrócił też uwagę, że choć generalnie PGE stosuje w umowach zawieranych w 2017 r. stawkę w wysokości 5,38 zł z tytułu udostępnienia jednego słupa elektroenergetycznego, to w poprzednich latach podpisywała pojedyncze umowy na niższe stawki. To zaś oznacza, że PGE ma możliwość odzyskiwania części kosztów ponoszonych z uwagi na udostępnianie słupów elektroenergetycznych w wysokości niższej niż stosowana w umowach z 2017 r. stawka 5,38 zł.

Dodatkowo UKE zobowiązał operatora do wykonania projektu wykonawczego infrastruktury podkreślając, że usprawiedliwionym jest, aby zakład energetyczny posiadał wiedzę w tym zakresie oraz miał możliwość zgłoszenia uzasadnionych uwag do wykonanego przez operatora projektu wykonawczego infrastruktury.

UKE nie przychylił się natomiast do postulatu PGE Dystrybucja, aby projekt wykonawczy infrastruktury wykonywany przez operatora zawierał przeliczenia wytrzymałość słupów elektroenergetycznych oraz tytuł prawny do wejścia na nieruchomości osób trzecich celem wykonania prac. W opinii UKE operator nie posiada informacji umożliwiających przeliczenie wytrzymałości słupów elektroenergetycznych, gdyż nie jest ich właścicielem, jak również nie jest stroną stosunków prawnych z osobami trzecimi, w nieruchomościach, na których znajdują się słupy elektroenergetyczne, co uniemożliwia mu uzyskanie tytułów prawnych do wejścia na te nieruchomości.

UKE zobowiązał też PGE do udostępnienia operatorowi w terminie 7 dni znajdującą się w jego posiadaniu dokumentację techniczną słupów elektroenergetycznych  w zakresie koniecznym do zaprojektowania i wykonania infrastruktury oraz jej utrzymania i eksploatacji. Urzędu nie przekonał argument PGE dotyczący braku konieczności udostępnienia Giga Komputer takiej  dokumentacji technicznej ze względu na fakt, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa.